Uppdrag och arbetsformer

Kommunfullmäktige är uppdragsgivare till revisionen. Revisionen är ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Granskar nämnder, beredningar och kommunala bolag

Revisorer och lekmannarevisorer utses enligt kommunallagen 3 kap., 17 och 18 §§. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. På samma sätt granskar lekmannarevisorer verksamheten i de kommunala företagen.

Kommunens revisorer och lekmannarevisorer skall utföra sin granskning enligt bestämmelserna i kommunallagen (kap. 9) och aktiebolagslagen (kap. 11).

Vad ingår i granskningen?

Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter: dels att pröva (den lagstiftade uppgiften) och dels att främja (den av god revisionssed etablerade uppgiften) den kommunala verksamheten.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än:

  • när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen ekonomisk förlust,
  • när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
  • när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller
  • när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Hur redovisas granskningen?

Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en revisionsberättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret.

Hur väljer revisionen vad som ska granskas?

  • Revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas.
  • Vid urvalet av revisionsprojekt i samband med den årliga revisionsplaneringen läggs särskild vikt vid granskning av kommunstyrelsens ledning, styrning och kontroll av verksamheten med inriktning på ekonomi, prestation och kvalitet.
  • Vid granskning av ansvarsutövandet granskas även myndighetsnämnderna och fullmäktigeberedningarna.

Arbetsform

Revisorernas arbetsformer regleras närmare i revisionsstrategin.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2018-11-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?