Tillsyner

Räddningstjänsten Trelleborg är tillsynsmyndighet när det gäller de skyldigheter som framgår av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

 

Vad säger avtalet?

Det civilrättsliga avtal som finns upprättat innebär att Räddningstjänsten Trelleborg inte bara sköter dessa ärenden i Trelleborgs kommun, utan även i Vellinge och Skurup. Lagstiftningarna preciserar inte vilka verksamheter som ska omfattas av tillsyn. Kommunerna gör denna bedömning själva, likaså hur ofta tillsynsbesöken ska genomföras. Detta finns preciserat i räddningstjänstens riktlinje för tillsynsverksamheten.

Som exempel kan nämnas att vårdanläggningar, industrier, skolor, hotell, större samlingslokaler och vissa samhällsviktiga anläggningar normalt sett omfattas av tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor. De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor omfattas normalt sett alltid av tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vissa verksamheter omfattas av tillsyn enligt båda lagstiftningarna. Räddningstjänsten kan då genomföra tillsyn enligt båda lagstiftningarna vid samma tillsynsbesök.

Den enskildes ansvar

Enligt LSO ska ägare eller nyttjare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Det är hur väl fastighetsägare och nyttjare uppfyller ovanstående som räddningstjänsten kontrollerar vid tillsyn. Att man ska uppfylla ett skäligt brandskydd gäller alla, oavsett om det handlar om en publik lokal, en industri eller din enskilda lägenhet eller villa. Vad som anses som skäligt i olika verksamheter varierar dock såklart. I skälighetsbedömningen ingår inte bara det rent fysiska brandskyddet utan man ska även bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i någon omfattning för att brandskyddet ska anses vara skäligt.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den enskilde fastighetsägaren eller nyttjaren som är ansvarig för brandskyddet och att följa det som står i lagstiftningen. Räddningstjänsten ansvarar aldrig för något brandskydd. Räddningstjänstens roll är att genom tillsynsverksamheten kontrollera att lagen efterföljs av fastighetsägare och nyttjare.

Hur kan min organisation förbereda sig inför en tillsyn?

Till och börja med bör ni se till att ni har sammankallat de nyckelpersoner som ni anser har något att tillföra eller som på något sätt berörs av tillsynens utfall och har möjlighet att påverka. Det kan till exempel vara den brandskyddsansvarige, företagets chef, föreståndarna för den brandfarliga varan, med flera.

Därefter bör ni se över all dokumentation inom ramen för ert Systematiska brandskyddsarbete (SBA) och säkerställa att den än tydlig, uppdaterad och korrekt. Räddningstjänsten kontrollerar både verksamhetens SBA och byggnadens tekniska brandskydd vid tillsynsbesöket. Om tillsynen omfattar tillsyn enligt LBE kontrollerar räddningstjänsten, utöver verksamhetens SBA, även installationer och komponenter som hänförs till den brandfarliga eller explosiva varan.  

Vad händer när tillsynen är genomförd?

När tillsynsbesöket är klart skickas inom några dagar ett dokument från räddningstjänsten till berörda parter. Dokumentet kan antingen utformas som en tjänsteanteckning eller som ett föreläggande.

Om inga brister upptäckts under tillsynen skriver räddningstjänsten en tjänsteanteckning efter avslutat tillsynsbesök. Tjänsteanteckningen kan ses som en minnesanteckning eller ett mötesprotokoll från tillsynsbesöket och har ingen juridisk bindning. Om brister upptäckts under tillsynen, men där fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kommit överens med räddningstjänsten om att bristerna ska åtgärdas inom en viss tid, kan även dessa noteras i tjänsteanteckningen. Likaså kan tjänsteanteckningen innehålla råd och tips från räddningstjänsten. Eftersom tjänsteanteckningen inte har någon juridisk bindning kan den inte heller överklagas av den enskilde.

Om brister upptäckts under tillsynen och där räddningstjänsten och den enskilde inte enats om att dessa ska åtgärdas kan räddningstjänsten upprätta ett föreläggande istället för en tjänsteanteckning. Ett föreläggande är ett tvingande myndighetsbeslut som kan överklagas. I föreläggandet anger räddningstjänsten vad bristerna är, hur de ska åtgärdas och hur lång tid den enskilde har på sig.

Räddningstjänsten kan även upprätta ett föreläggande efter att först ha skrivit en tjänsteanteckning i frågan. Det kan t.ex. bli aktuellt om den enskilde inte åtgärdat brister inom en viss tid, trots att detta avtalats i tjänsteanteckningen.

Ett föreläggande kan även kombineras med förbud eller vite eller med en kombination av förbud och vite. Ett förbud kan till exempel handla om ett nyttjandeförbud mot att använda vissa lokaler innan bristerna åtgärdats. Ett föreläggande kombinerat med vite innebär att ett vitesbelopp kan dömas ut om brister inte blir åtgärdade inom en angiven tid eller om ett förbud inte efterföljs.

Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2021-08-17