Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts

Om patientsäkerhetsberättelsen

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av kommunstyrelsen.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen sammanfördes från och med 2019 i en rapport.

 

Sidansvarig: Tilda Foisack
Sidan uppdaterad 2023-04-12