Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Skurups kommun som ska sträcka sig till år 2035. Här kan du följa hur det går med den nya översiktsplanen https://www.skurup.se/kommande-plan

Kapitelindelning i översiktsplanen

Översiktsplanen går att hämta i pdf-format och är uppdelad i kapitel enligt nedan. Klicka på rubrikerna för att ladda ner filerna. Längst ner på sidan kan du ladda hem dokumentet i sin helhet.

1. Inledning om kommunen och översiktsplanen

Kapitlet behandlar översiktsplanens syfte och funktion, samt de olika stegen i översiktsplanprocessen, från programskede till det att planen blir antagen av kommunfullmäktige. Aktuell kommunfakta presenteras.

2. Övergripande planeringsstrategier

Kapitlet tar upp viktiga övergripande, internationella och nationella mål och handlingsplaner som är relevanta för Skurups kommun. Målen strävar mot en hållbar utveckling av den fysiska planeringen och ligger som grund för framtagande av kommunens översiktsplan.

3. Utveckling av tätorter

Kapitlet innehåller utvecklingen av kommunens fem tätorter Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås och Bingsmarken. En kort historisk bakgrund, nulägesbeskrivning och utvecklingsförslag ges.

Bebyggelse utanför planlagda områden

I kapitlet redovisas utvecklingsförslag för bebyggelse utanför planlagda områden och kommunens riktlinjer för nybebyggelse. Byarna Janstorp, Slimminge, Havberg, Tånebro, Lindby, Västra Vemmenhög, Östra Vemmenhög, Västra Nöbbelöv och Mossby presenteras.

5. Bostäder

Kapitlet behandlar kommunens behov av bostäder i framtiden och ger förslag på bostadsbebyggelse i de större tätorterna Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås.

Översiktsplan kap. 6. Kommunikationer

I kapitlet redovisas kommunens goda kommunikationsläge. Väg-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik presenteras och förslag på nya förbindelser ges.

7. Teknisk försörjning

I detta avsnitt redovisas kommunens tekniska infrastruktur såsom avloppsförsörjning, avfallshantering, energiförsörjning, information & teknik och gatubelysning, samt hur den kan förstärkas.

8. Skola, vård och omsorg

I kapitlet redogörs för kommunens behov av skola och barnomsorg, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Varje del avslutas med utvecklingsförslag.

9. Näringsliv och handel

Kapitlet redogör för det befintliga näringslivet och handeln samt ger utvecklingsförslag på framtida industri- och handelsetableringar i tätorterna.

10. Turism

Kapitlet behandlar hur kommunen bör utvecklas och profileras ur turistsammanhang. Förslag ges på områden som kan vidareutvecklas.

11. Kultur, fritid och rekreation

Detta avsnitt behandlar kommunens ytor för kultur, fritid och rekreation.

12. Grönstruktur

Viktiga naturområden pekas ut och förslag ges på skydd av dessa. En kort beskrivning av Natura 2000, naturreservat, våtmarker och områden med landskapsbildskydd ges samt förslag på ytterligare områden som bör klassas som naturreservat och våtmark.

13. Kulturmiljö

Avsnittet behandlar kommunens ställningstagande till kulturhistoriskt värdefulla miljöer och hur dessa ska bevaras och säkerställas.

14. Areella näringar

Kommunens större areella näringar jordbruk, skogsbruk och fiske redovisas. Förslag ges på hur de respektive näringarna ska utvecklas.

15. Områden av riksintresse

Kapitlet redovisar de riksintressen som Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram som berör Skurups kommun samt hur kommunen tillgodoser dem.

16. Hälsa och säkerhet

Kapitlet redovisar de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden.

17. Regionala och mellankommunala frågor

Detta avsnitt behandlar det regionala och mellankommunala samarbetet och hur detta kan förstärkas ytterligare.

18. Miljökonsekvens-beskrivning

Kapitlet redovisar de förslag som kan innebära betydande miljöpåverkan.

19. Restriktionskarta

För att se kartan i bättre upplösning, klicka på kartbilden när du har öppnat filen

20. Utvecklingskarta

Utvecklingskartan redovisar förslag på områden för ny bebyggelse, verksamheter, gång- och cykelvägar, vägar och förbifarter.

Bilaga - Demokrati och medborgardeltagande

Detta avsnitt behandlar vikten av demokrati och medborgardeltagande vid framtagande av en översiktsplan. Byalagens, Skurupshems och ungdomar på Mackleanskolans tankar om framtiden presenteras.

Samrådsredogörelse översiktsplan

Dokumentet redovisar en sammanställning av synpunkterna som inkom under samrådet

Samrådsredogörelse miljökonsekvens-beskrivning

Dokumentet redovisar en sammanställning av de synpunkter som inkom i samband med samrådet för miljökonsekvensbeskrivningen

Översiktsplan för Skurups kommun 2009

Översiktsplanen i sin helhet
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-01-21

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?