Ordlista till politikernas språk

Ajournera, hemställa och återremittera. Vad är det de säger? De ord och uttryck som används i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrelsen är det inte alltid så enkla att hänga med i. Vår ordlista kan göra det lättare att förstå politikernas språk.

 

Ordlistan

Ajournera
Att ajournera ett möte innebär att skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Beredning
Beredning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga
Att bordlägga ett ärende innebär att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Delegera
Att överlåta arbete och beslut åt någon annan.

Fråga
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Föredragande
Den som är föredragande i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Förtroendevald
Den som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling kallas förtroendevald.

Hemställa
Att hemställa är att ställa en fråga till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Interpellation
Interpellation (fråga) riktar sig till ordförande i styrelsen, fullmäktigeberedning eller nämnd. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt.  En interpellation leder inte till annat beslut i kommunfullmäktige än att interpellationen anses besvarad.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

Lekman
En lekman är en person som inte är fackman.

Mandat
Att ha mandat innebär att vara representant, till exempel att ha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd
En nämnd består av politiskt valda förtroendemän. Den kan också kallas för styrelse.

Presidium
Ett presidium är detsamma som ledning och består av en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Proposition
En proposition är ett av ordförande framställt förslag till beslut vid omröstning i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna.

Remiss
Att skicka ett ärende på remiss innebär att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation
Den som lämnar in en reservation mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Tjänsteutlåtande
Ett tjänsteutlåtande är en bakgrund och ett förslag till beslut.

Votering
Omröstning.

Återremiss
Återremiss innebär att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.  

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02