Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är utrymmen ditt allmänheten har tillträde. Dessa lokaler behöver vara i gott skick så att de inte riskerar att påverka människors hälsa negativt. Myndighetsenheten miljö har tillsyn över offentliga lokaler. Vilka krav som ställs kan du läsa mer om här.

 

Offentlig lokal

Till offentliga lokaler räknas bland annat:

  • Uthyrning av tillfällig bostad, exempelvis hotell, pensionat och vandrarhem. 
  • Fritidsanläggningar, exempelvis camping, idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar.
  • Lokaler för undervisning
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis skolor, förskolor och sjukhus.

Anmälan

Innan en offentlig lokal för bassängbad eller lokal för undervisning tas i bruk måste en anmälan göras i god tid till Myndighetsenheten miljö. Blankett kan hämtas här på hemsidan eller i kommunhuset. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en ritning samt de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna göra en bedömning av verksamheten. Ritningen ska beskriva inredningen i lokalen, aktuell verksamhet, ventilation, handtvättställ och liknande. Är du osäker kontakta myndighetsenheten miljö. Om en lokal tas i bruk utan att anmälan har gjorts riskerar verksamheten få betala en miljösanktionsavgift.

Tillsyn

Oavsett om din verksamhet behöver göra en anmälan eller inte så gör Myndighetsenheten miljö tillsyn enligt miljöbalken vid alla offentliga lokaler. Det kan därför vara bra att ändå kontakta Myndighetsenheten miljö innan man startar. Vid kontrollen tittar inspektören på lokalens förutsättningar och verksamhetens rutiner för att se så att verksamheten inte utgör en fara för människors hälsa eller miljö. Tillsynen innefattar bland annat rengöring, rutiner, hantering av kemikalier och avfall. 

Egenkontroll

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska upprätta ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövaren ska få insikt i risker förknippade med verksamheten och därmed lättare kunna förebygga att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår. Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör ha en god egenkontroll. 

Kontakta även Myndighetsenheten bygg

Då får du veta om du behöver söka bygglov eller göra anmälan för verksamheten. Det kan krävas om du exempelvis genomför en större renovering eller om lokalen tidigare använts till något annat. 

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2022-06-17