Offentlig livsmedelskontroll

I Skurups kommun är det Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som är kontrollmyndighet. Till sin hjälp har de tjänstemän på Myndighetsenheten- miljö. Syftet med kontrollen är säkra livsmedel och att konsumenter inte ska bli lurade. Här hittar du information om hur kontrollen bedrivs och finansieras.

 

Livsmedelsanläggningen hos myndigheten

När myndigheten får in en anmälan om registrering har myndigheten två veckor på sig att handlägga ett ärendet. Om myndigheten inte handlagt registreringen under den tiden får verksamheten starta utan att den mottagit beslut om registrering. Efter att en verksamhet registrerats gör myndigheten en kontroll och riskklassar verksamheten. Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, livsmedelsverksamhetens storlek, konsumentgrupper och en erfarenhetsklassning. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. Kommunen är skyldig att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för prövning, registrering och offentlig kontroll. Efter kontrollbesöket skickas en kontrollrapport eller ett beslut ut och en faktura skickas senare ut till verksamhetsutövaren. 

Beroende av hur många timmar riskklassningen motsvarar kommer myndigheten att göra kontroll med olika intervall. Under registreringstiden är verksamheten skyldig att hålla myndigheten uppdaterad om sin verksamhet. Skulle verksamheten byta kontaktuppgifter, inriktning eller omfattning ska detta meddelas myndigheten.

När en verksamhet ska upphöra är det viktigt att den behöriga personen fyller i en begäran om avregistrering. Detta för att myndigheten ska kunna upphäva registreringsbeslutet så att verksamhetens skyldighet att betala avgift upphör. Är det en mobil livsmedelsanläggning som avregistreras ska registreringsbeslutet bifogas begäran om avregistrering.  

Rådgivning

Kommunen har enligt förvaltningslagen en rådgivande roll. När det gäller livsmedelsverksamheter är det främst livsmedelsverket som tar fram vägledningar, godkänner branschriktlinjer och är rådgivande mot företag. Vid rådgivning kan vi inte berätta exakt hur ett lagkrav ska uppfyllas. Det beror på att det kan finnas flera sätt att uppfylla kraven på och då får vi inte begränsa verksamheten. Vi kan däremot ge förslag utifrån vår erfarenhet och ge exempel på hur andra har gjort. Det är verksamhetens skyldighet att ha tillräcklig kunskap, det är inte myndighetens skyldighet att utbilda verksamheten.

Myndighetens rättigheter och skyldigheter

Myndigheten har en skyldighet att vara tillgänglig, rådgivande och att bedriva kontroll. Klagomål ska handläggas skyndsamt liksom begäran av allmän handling. Vi har även en skyldighet att beivra brott vilket innebär att vi är skyldiga att vidta åtgärder när lagbrott misstänks. Det kan innebära att vi förelägger en verksamhet att vidta rättelse eller kanske förbjuder ett parti från att släppas ut på marknaden. Vid stora brister kan myndigheten bli tvungen att stänga hela verksamheten. För att kunna bedriva kontroll har myndigheten rätt till tillträde i alla lokaler och utrymmen som hör till livsmedelsverksamheten samt rätt att ta del av handlingar.

Sanktionsavgift

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska en anmälan om registrering lämnas in till kontrollmyndigheten senast 14 dagar innan start. I Skurups kommun är det Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad som är kontrollmyndighet. Startar verksamheten utan att anmälan om registrering lämnats in är kontrollmyndigheten skyldig att fatta beslut om en sanktionsavgift.

Storleken på avgiften bestäms av verksamhetens årsomsättning eller om denna saknas en uppskattning av densamma. Sanktionsavgiften ska motsvara 1% av omsättningen men minst vara 5000kr och max 75 000kr. Byter en verksamhet ägare eller bolagsform utan att anmäla detta ska en avgift motsvarande 0,5% av årsomsättningen beslutas. Den ska minst vara 2500kr och max 40 000kr. Kommunala eller statliga verksamheter får en fast sanktionsavgift om 40 000kr. Vid beräkning av årsomsättning tas ingen hänsyn till hur stor del av omsättningen som hör till själva livsmedelshanteringen utan sanktionsavgiften beräknas på hela bolagets omsättning.  

Aktuellt

Just nu fokuserar kontrollmyndigheten på att granska e-handel med fokus på information till konsumenten. Vi granskar även om verksamheter som har ekologiska produkter i sitt e-handelssortiment anmält detta till livsmedelsverket samt certifierat sig. I restauranger och liknande livsmedelsverksamheter fokuserar vi på att kontrollera lokalerna och deras utformning och underhåll. 

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16