Naturvård

Naturvård är allt arbete med att skydda och bevara naturens variation av djur och växter, landskap, naturformer och geologiska terrängformer. Förutom att värna om naturvärdena handlar naturvård idag mycket om kunskapsspridning och att underlätta för allmänheten att uppleva naturen på nära håll.

 

Svaneholm

Tillgänglighetsanpassningen i Svaneholm är en del av kommunens arbete i denna riktning. I Skurups kommun ingår även att integrera kulturvärden i naturvården eftersom dessa ofta hänger ihop med olika naturvärden.

Skyddad natur

Markägarnas frivilliga arbete och intresse för att bevara och utveckla natur- och kulturlandskapet är en viktig del i arbetet med att värna om höga naturvärden. För att nå lokala, regionala, nationella och internationella miljömål krävs ytterligare åtgärder. Det finns flera olika former för att skydda vår natur där syftet är att bevara den biologiska mångfalden och då oftast i kombination med att främja friluftslivet.

 

Naturreservat och Natura 2000-område

I Skurups kommun har Länsstyrelsen beslutat om sju naturreservat och de är Hästhagen, Mossbystrand, Skönabäck, Stenberget, Svaneholm- Norrskog, Svaneholm-Vassen och Zimmermans backe. Hästhagen ingår dessutom i EU:s nätverk av viktiga naturområden som kallas Natura 2000-områden.

 

Strandskydd, biotopskydd och naturminnesmärkning

Andra skyddsformer är biotopskydd, strandskydd, naturminnesmärkning och klassning av områden som riksintressen för natur- och friluftsliv. När det gäller enskilda arter finns det dessutom åtgärdsprogram för rödlistade arter. Fridlysning är också ett sätt att bevara skyddsvärda arter.

Ett rapsfält med gula rapsblommor.
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-05-20