Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg

Skurups kommun har två myndighetsnämnder. De har ansvar för tillsyn, tillstånd, myndighetsutövning mot enskild. De har även anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande och uppgiftsskyldighet enligt lagstiftning och andra författningar.

Alkohollag
Begravningslag
Brottsbalk
Förordning om kommunal vuxenutbildning
Förvaltningslag
Föräldrabalk
Grundskoleförordning
Gymnasiesärskoleförordning
Körkortsförordning
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om allmänna barnbidrag
Lag om anordnande av visst automatspel
Lag om blodundersökning
Lag om bostadsanpassningsbidrag
Lag om färdtjänst
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Lag om riksfärdtjänst
Lag om råd och stöd till vissa funktionshindrade
Lag om underhållsstöd
Lag om unga lagöverträdare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Namnlag
Passförordning
Sekretessförordning
Sekretesslag
Skollag
Smittskyddslag
Socialstyrelsens författningssamling
Socialtjänstförordning
Socialtjänstlag
Tobakslag
Utlänningslag
Vapenlag
Äktenskapsbalk

Sidan uppdaterad 2020-03-24