Mål och vision

Vi samverkar mellan förskola och skola, skola och fritidshem, föräldrar och skola och mellan olika stadier för att eleverna ska känna sig så trygga som möjligt. 

 

Det viktiga mötet

Det är viktigt att barnen får möta och bekanta sig med olika pedagoger så att barnen är väl förberedda inför nya gruppkonstellationer.

  • Vår barnsyn bygger på ömsesidig respekt och tilltro till den egna förmågan.
  • Ett gott arbetsklimat präglas av positiva möten, trygghet, trivsel och arbetsro.
  • Att lära med lust ger kunskap för livet. Stimulera nyfikenheten och våga lyckas!
I och med detta arbetar vi kontinuerligt för att ta tillvara varje elevs talang, fantasi, intresse och kreativitet. Eleven får därför utveckla olika sätt att bearbeta kunskap och social förmåga.
 

Rektor

Har övergripande ansvar för att verksamheten inriktas på att eleverna når de nationella målen.

Pedagogisk personal

Har ett ansvar för att arbetssätten utvecklas, och för att möta varje barn på barnets egen nivå så att eleven når sina egna och de nationella målen. Detta utvärderas genom de individuella utvecklingsplanerna.

Vi arbetar för en hälsofrämjande verksamhet.

Elever och skolråd

Lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och handlande samt att visa hänsyn till varandra. Detta utvärderas genom IUP och den lokala antimobbingenkäten.

Skolrådet är Mölleskolans elevråd och består av två representanter per arbetsenhet. Skolrådets främsta uppgift är att se till att det råder en positiv atmosfär på skolan. Skolrådet är den enskilde elevens möjlighet att påverka via lokala råd till skolrådet och även vidare till Barn- och Ungdomsfullmäktige (Buf) och Kommunfullmäktige.

Skolrådet har möte tre till fyra gånger/termin.

Buf har möte en gång per termin.

Elevinflytande på Mölleskolan

Lokalt råd

I alla klasser finns ett lokalt råd där man tar upp saker som rör sin egen klass eller hela skolan. frågor eller förslag från klassen tas med till de olika råden. Alla klasser ska ha lokalt råd minst två gånger/månad.

Skolråd

Skolrådet består av en representant från varje klass samt rektor. Skolrådsmöten hålls minst en gång/månad.

På skolrådsmöten diskuteras bl a:

  • frågor och förslag från klassernas lokala råd
  • arbetsmiljöfrågor
  • frågor och förslag från personalen
  • nya planer som ska införas

Barn och ungdomsfullmäktige (BUF)

BUF är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun.

Här bestäms slutligen om bl.a. hur man ska fördela sina pengar till olika projekt för barn och ungdomar.

Det kan handla om t.ex. inköp av studsmatta, att bygga skateboardramper eller om att lägga ny asfalt och måla nya linjer på fotbollsplaner.

Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola.

Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje klass samt personal från köket. Matråd hålls två gånger/termin.

På matrådet diskuteras frågor och förslag som har fokus på matsalen och maten som serveras.

Varför är elevinflytande så viktigt?

  • Det står i lagen att elever ska vara med och påverka sin skolgång
  • Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka saker som rör ens liv.
  • Skolan är demokratisk vilket betyder att alla har rätt att tycka till och vara med och påverka det som händer i skolan.

Föräldrar

Ska känna delaktighet i barnets skolgång och fritidsverksamhet samt ses som en resurs. Detta utvärderas genom den centrala föräldraenkäten.

Två gånger/termin kallar rektor valda föräldrar tillsammans med lärar- och fritidspedagogrepresentanter till ett möte. Aktuell information ges av rektor och föräldrarna har möjlighet att ställa frågor. Ett protokoll skrivs och distribueras till alla vårdnadshavare på Mölleskolan.

Skolbibliotek

Mölleskolan har förmånen att ha Skivarps filialbibliotek integrerat inom skolans lokaler. Det betyder att biblioteket finns tillgängligt för skolans elever flera gånger i veckan, förutom de ordinarie öppettiderna. Vi har dessutom flera klassuppsättningar skönlitterära böcker som används i den dagliga undervisningen.

Sidansvarig: Joakim Wijkander
Sidan uppdaterad 2023-09-28