Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

 

Vår verksamhet

Verksamheten inriktas på att genom information, tillsyn och kontroll förhindra uppkomst av olägenhet och vid behov undanröja sådan olägenhet inom ramen för gällande lagstiftning. Alla människor ska ha en från hälsoskyddssynpunkt bra boendemiljö och inte behöva utsättas för störningar som kan påverka hälsan och välbefinnandet. Är det något som oroar dig eller har du frågor om vad som är rimligt i fråga om störningar kan du höra av dig så hjälper vi på miljöenheten dig. Myndighetsenheten miljö har bland annat tillsyn över bostäder, skolor, barnomsorgslokaler, samlingslokaler, strand- och bassängbad, idrottsanläggningar och hygienlokaler.

Vi handlägger ärenden, lämnar information och ger råd när det gäller problem i bostaden. Det kan exempelvis gälla mögel, fukt, buller, lukt, radon, vedeldning och ventilation.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16