Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. I ansvaret ingår bl.a. att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och till exempel Lex Maria-anmälningar.

MAS har tillsynsansvar

MAS har en viktig roll men ansvaret omfattar inte något primärt ansvar för enskilda vårdtagare. Däremot har hon/han skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och de lagstadgade uppgifterna är varken underställda verksamhetschefen eller någon annan i kommunen.

Sidansvarig: Elisabeth Persson
Sidan uppdaterad 2021-01-04