Markradon i Skurup

Större delen av kommunen kan bedömas vara normal/lågriskområde. En säker avgränsning mellan normalriskområden och lågriskområden har inte gjorts på grund av att de geologiska förhållandena inom kommunen är så komplicerade. Undantag från detta är dock områden med glacial lera, vilka bedöms som lågriskområden.

Mätningar

Av markradonmätningar framgår att en något förhöjd markradonhalt kan konstateras lokalt i anslutning till de områden där s k intermoräna sand- och gruslager ligger i markytan eller är täckta av ett tunnare lager med mer eller mindre lerig morän.

Sådana geologiska förhållanden kan antas råda inom stora delar av Skurups kommun, framförallt inom ett område som avgränsas av en nordlig linje mellan St Nällevad och Varmlösa och en sydlig linje mellan Svenstorp och Mossby. Detta område har bedömts som normalriskområde. Markmätningar visar också att det helt lokalt kan förekomma något förhöjda värden av markradon på Romeleåsen, dessa är dock inte högre än att marken även där bör klassas som normalriskområde. Det bör poängteras att det även inom normalriskområden kan förekomma enstaka mindre områden med hög radonrisk.

Radonundersökning bör normalt utföras i samband med nybyggnation där förhöjda radonvärden kan förväntas, så nödvändiga åtgärder kan vidtas om det behövs

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-06-02