LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsvariationer  ger rätt till stöd och service för dig som har omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionsvariationer Genom LSS-insatser finns möjlighet att leva och delta i samhällslivet som andra människor i samma ålder.

 

Vilka omfattas av LSS?

Insatserna är individuellt behovsprövade. Det innebär att handläggaren utreder om personen som söker insatser tillhör LSS personkrets, om personen har behov av stöd och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Man tillhör LSS personkrets om man har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsvariationer efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariationer som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Behovsbedömning

Om du är beviljad hjälpinsatser genom LSS, utesluter inte det att du har rätt till andra insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) till exempel trygghetslarm. Behovsbedömningen enligt SoL görs av kommunens biståndshandläggare. Insatser kan även ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

 

Sidansvarig: Linda Sandmark
Sidan uppdaterad 2023-02-03