Cisterner

Information om återkommande kontroll av cisterner

Du som har dieselbrännolja och eldningsolja i cistern ovan mark, som rymmer 1-10 m3 olja eller markförlagda cisterner över 1 m3. Detta innebär att villacisterner och så kallade "farmartankar" på lantbruk och industrier skall kontrolleras återkommande.

Kraven på återkommande kontroll som finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor omfattar även slang- och rörledningar som tillhör cisternen.

 

Hur ofta skall kontrollen göras?

 • Cisterner med tillhörande ledningar som har fullgott korrosionsskydd, så kallat. K-cisterner, skall genomgå återkommande kontroll med ett intervall av 12 år.
 • Cisterner som saknar fullgott korrosionsskydd (S-cisterner), skall genomgå återkommande kontroll med ett intervall av 6 år.
 • Tar man en cistern ur bruk, så skall detta anmälas till miljöenheten. Cisternen skall tömmas och rengöras och luftnings- och påfyllnadsrör tas bort.

Vad undersöks vid kontrollen?

 • Eventuella rostangrepp
 • Behovet av förbättrat rostskydd
 • Invändig målning
 • Tillbehör som t.ex. överfyllnadsskydd
 • Tätheten hos cistern och rörledningar
 • Sprickbildning i plastcisterner
 • Sekundärt skydd (invallning)

Vem är ansvarig?

Det är du som ägare till en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området. Uppstår förorening regleras ansvaret av miljöbalken.

Skulle en olyckshändelse ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Saneringar vid oljeskador är oftast mycket kostsamma.

Vem får utföra kontrollen?

 • Det är endast ackrediterade kontrollföretag, som får utföra den återkommande kontrollen.

Ackrediteringen utfärdas av SWEDAC, som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Du kan vända dig till SWEDAC på telefon 033-17 77 00 för att få veta vilka företag som får utföra kontrollen eller gå in på deras hemsida.


Var kan jag få information om övriga cisterner?

För cisterner innehållande bensin, fotogen och andra brandfarliga vätskor, samt oljecisterner över 10 m3 ovan mark gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-06-02