Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas genom att upprätta olika planer. Här hittar du information om samhällsbyggnad och planering.

Syntolkning av illustration

Illustrationen av kommunens planprocess visar 5 stycken avlånga rektanglar, eller textboxar. Översta rosa textboxen har texten "Översiktsplan och fördjupningar". Sedan kommer en ljusgrön textbox med Områdesbestämmelser, följt av en ljusblå box med texten detaljplaner och en lila med  fastighetsplaner. Avslutningsvis LOV enligt Plan- och bygglagen i gult. Pilar är dragna för att visa processen med start i översiktsplanen.

Illustration över planprocessen (översiktsplan, områdesbestämmelser, detalj- och fastighetsplaner, LOV enligt plan- och bygglagen.
Illustration: Kommunens planprocess
Sidan uppdaterad 2023-04-05