Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten, därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

 

Vad är CO2 ekvivalenter?

I lagstiftningen pratar man om mängden koldioxidekvivalenter (CO2e). För att räkna ut hur mycket CO2e. din anläggning innehåller behöver du information om mängden köldmedier i anläggningen samt vilken typ. För att göra beräkningen av din anläggning kan du kontakta ditt certifierade kontrollföretag eller gå in på anläggningskollen (extern länk).

Anmälan

Om du skaffar en köldmedieanläggning som överstiger 14 ton och som innehåller HFC-gaser, ska du anmäla detta till Myndighetsenheten-miljö. I den totala mängden f-gaser är det endast utrustningar som omfattas av krav på läckagekontroll som räknas med. Du kallas då för "operatör" i lagstiftningen. När du anmält din köldemedieanläggning får den en klassificering. Myndighetsenheten tar ut en avgift för handläggningen.

Läckagekontroll och rapportering

För anmälningspliktiga anläggningar ska årliga läckagekontroller göras av certifierat företag. Du som operatör är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer in till Myndighetsenheten-miljö. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Om aggregat skrotas, ska det tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till myndighetsenheten-miljö.

Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa EU-förordning nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

När anläggningen byter ägare

Glöm inte att informera myndighetsenheten-miljö om du säljer eller övertar en anläggning (företaget byter därmed ansvarig verksamhetsutövare). Anmälan om bytet gör du på blanketten "Köldmedia -anmälan/ändring/byte av ägare. Blanketten hittar du här på hemsidan men den går även att hämta på kommunhuset.

Miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse av köldmedielagstiftiningen är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Exempel på detta är: 

  • Utebliven anmälan av köldmedier.
  • kraven på register har inte uppfyllts.
  • kontroller har inte utförts.
  • rapporten lämnas in för sent.
  • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Lagstiftning

Den lagstiftning du bör känna till är:

  • Förordning (EG) nr 1005/2009 om ozonnedbrytande ämnen
  • Förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser
  • Förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser
  • Förordning 2016:1129 om ozonnedbrytande ämnen

Mer information finns på naturvårdsverkets hemsida.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16