Klimat och miljö

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategin och energiplanen syftar till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, minska användandet av fossila bränslen, att andelen el- och värmeproduktion baserade på förnybara energikällor ska öka, minska energianvändning och att energieffektiviseringen ska öka.

Strategin innehåller en handlingsplan med åtgärdspaket som på sikt ska minska kommunens klimatpåverkan.

Förslag på ny klimatstrategi och energiplan är på remiss

Ett förslag på ny klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun är framtaget och var ute remiss under perioden 26 november 2019 - 22 januari 2020.

 

Miljömålsprogrammet

Miljömålen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2020-02-21