Klimat och miljö

Information om Skurup kommuns klimat- och energiplan hittar du här.

  

Klimatstrategi och energiplan 2021-2030

Klimatstrategin och energiplanen syftar till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, minska användandet av fossila bränslen, att andelen el- och värmeproduktion baserade på förnybara energikällor ska öka, minska energianvändning och att energieffektiviseringen ska öka.

Strategin innehåller en handlingsplan med åtgärdspaket som på sikt ska minska kommunens klimatpåverkan.

Miljömålsprogrammet

Miljömålen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

Ny miljömålsprogram för Skurups kommun arbetas nu fram och förväntas bli färdigt i början av år 2023. 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2023-02-28