Klimat och miljö

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategin och energiplanen syftar till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, minska användandet av fossila bränslen, att andelen el- och värmeproduktion baserade på förnybara energikällor ska öka, minska energianvändning och att energieffektiviseringen ska öka.

Strategin innehåller en handlingsplan med åtgärdspaket som på sikt ska minska kommunens klimatpåverkan.

 

Förslag på ny klimatstrategi och energiplan är på remiss

Ett förslag på ny klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun är framtaget och har varit ute på remiss under perioden 26 november 2019 - 22 januari 2020.

Miljömålsprogrammet

Miljömålen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

Lämna Dina förslag för ett nytt regionalt miljömålsprogram

Nytt miljömålsprogram arbetas fram för Skåne. Länsstyrelsen Skåne är den som ansvarar för detta och arbetar fram ett nytt program tillsammans med kommuner och allmänhet. Länsstyrelsen Skåne vill gärna få hjälp av kommuninvånarna i Skurup med förslag på viktiga åtgärder för att möta miljöutmaningar. Härmed har ett "förslagslåda" öppnats där alla som skulle vilja kan lämna tips och idéer på åtgärder. Gå in och lämna förslag här: http://skanesmiljomal.info/forslag-pa-atgarder/

 

Här kan ni också se en liten film som förklarar lite mer kring arbetet:

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-03-12