Ogräs vid vägg

Kemikalier

Det krävs ingen anmälan för att använda bekämpningsmedel inom den egna fastigheten. Däremot är man skyldig att alltid använda det mest miljöanpassade alternativet och om man inte har sprutcertifikat får man endast använda klass tre-preparat. Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska skriftligen anmäla detta till Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad senast fyra veckor före den dag då spridningen sker.

Det är förbjudet att utan tillstånd från nämnden sprida bekämpningsmedel:

1. på tomtmark för flerfamiljshus
2. på gårdar till till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
3. inom skyddsområde för vattentäkt
4. vid planerings- och anläggningsarbeten

Hantering av kemikalier

Det är den som som använder kemikalier som ansvar för att kemikalier hanteras så säkert som möjligt. Ett eventuellt utsläpp får inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Alla som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som krävs. Det ska också finnas tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalier ska förvaras så att det inte finns någon risk att det vid spill når dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning, ska någon form av skydd ordnas som förhindrar påkörning. Utformning av skyddet bör anpassas efter vilka fordon som används.

Sevesolagstiftningen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet som införts i svensk lag. Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Länsstyrelsen bedriver tillsynen enligt sevesolagstiftningen. Vilka anläggningar som finns samt när de fick tillsyn senast kan du se här.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2019-08-07

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?