Kemikalier

Det finns många regler kring användningen av vissa farliga kemikalier samt bekämpningsmedel. Alla som använder bekämpningsmedel är skyldiga att alltid använda det mest miljöanpassade alternativet. Innan kemikalier används ska man alltid överväga andra metoder. Här kan du läsa mer om de regler som finns kring användning av kemikalier och bekämpningsmedel.

 

För privatpersoner

Det krävs ingen anmälan för att använda bekämpningsmedel inom den egna fastigheten om du inte bedriver en verksamhet hemma. Däremot är man skyldig att alltid använda det mest miljöanpassade alternativet och om man inte har sprutcertifikat får man endast använda klass tre-preparat. Läs noga på förpackningen hur medlet ska användas och hur lång tid det tar innan du ser resultat. Använd aldrig mer än rekommenderad dos. Ofta kan du använda något mindre.

Du ska alltid överväga andra metoder innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel. Det finns olika metoder för att bekämpa ogräs mekaniskt. Det klassiska sättet att rensa är mycket effektivt, särskilt om det görs vid rätt tidpunkt. Det finns även metoder med hetvatten, frysning och bränning. 

För verksamheter

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska skriftligen anmäla detta till Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad senast fyra veckor före den dag då spridningen sker. Detta innefattar bland annat området runt butiker, på parkeringsplatser och garageuppfarten eller gången till din verksamhet hemma. Observera att dessa regler gäller bekämpningsmedel i alla klasser, även dem du kan köpa i matbutiken.

Det är förbjudet att utan tillstånd från nämnden sprida bekämpningsmedel:

  • På tomtmark för flerfamiljshus
  • På gårdar till till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
  • Inom skyddsområde för vattentäkt
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten

Användning av preparat klass 1 och 2 kräver att den som genomför bekämpningen har ett sprutcertifikat. 

Hantering av kemikalier

Det är den som som använder kemikalier som ansvar för att kemikalier hanteras så säkert som möjligt. Ett eventuellt utsläpp får inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Alla som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som krävs. Det ska också finnas tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalier ska förvaras så att det inte finns någon risk att det vid spill når dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning, ska någon form av skydd ordnas som förhindrar påkörning. Utformning av skyddet bör anpassas efter vilka fordon som används.

Sevesolagstiftningen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet som införts i svensk lag. Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Länsstyrelsen bedriver tillsynen enligt sevesolagstiftningen. Vilka anläggningar som finns samt när de fick tillsyn senast kan du se här.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16