Kamerabevakning

Skurups kommun bedriver i viss omfattning utvändig kamerabevakning av fastigheter samt närområdet kring pågatågstationen i Skurup och i Rydsgård. Alla platser som kamerabevakas är försedda med skyltar med tydlig information om att kamerabevakning sker.

 

Kamerabevakning utomhus i Skurups kommun

Syftet med kamerabevakning utomhus är att skapa större trygghet för dig som invånare och besökare i kommunen. Kamerabevakning är också en säkerhetsåtgärd som kan förhindra eventuella störningar i kritiska verksamheter. Allt inspelat filmmaterial raderas automatiskt efter högst 30 dagar.

Rättslig grund

Kamerabevakning i Skurups kommun och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kap 6.1e, som möjliggör behandling nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i syfte att öka trygghet och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Respektive nämnd i Skurup är personuppgiftsansvarig för den kamerabevakning som bedrivs.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Du kan kontakta Skurup kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@skurup.se.

Anser du att Skurups kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsmyndigheten IMY.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-11-26