Hygienlokaler

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad har enligt miljöbalken tillsyn över hygienlokaler. Dit räknas akupunktur, diatermi, fotvård, håltagning/piercing, hårvård, kiropraktik, manikyr, pedikyr, massage, hudvård, solarier, tatuering och liknande.

Anmälan

Innan du startar en verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta i Skurups kommun ska du göra en anmälan till Myndighetsenheten miljö. Risk för blodsmitta anses förekomma vid stickande och skärande verksamheter, exempelvis akupunktur, piercing eller annan stickande skärande behandling. Blanketten finns här på hemsidan men går även att få på kommunhuset.

Tillsyn

Oavsett om din verksamhet behöver göra en anmälan eller inte så gör Myndighetsenheten miljö tillsyn enligt miljöbalken vid alla hygieniska verksamheter. Det kan därför vara bra att ändå kontakta Myndighetsenheten miljö innan man startar, oavsett vilken typ av hygienisk verksamhet det rör sig om.

Vid tillsynen går vi igenom din verksamhet och vilka risker som finns. Vi tittar på din egenkontroll och går igenom rutinerna samt lokalerna. Vid hygienisk behandling är det exempelvis viktigt att risken för smittspridning beaktas och att smittreningen är god. Alltså att rengöring av inredning och verktyg ses över och förbättras där behovet finns. Verksamhetsutövaren bör även känna till hur verksamheten och dess produkter, det vill säga varor och tjänster, påverkar människa och miljö och hålla denna kunskapen aktuell. Verksamheten ska även ta hänsyn till personer som är känsligare än normalt, t ex allergiker.

Egenkontroll

Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövaren ska få insikt i risker förknippade med verksamheten och därmed lättare kunna förebygga att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår. Att ha en egenkontroll är obligatoriskt för anmälningspliktiga verksamheter. Även verksamheter som inte kräver anmälan bör ha en god egenkontroll.

Avgift

Myndighetsenheten miljö tar ut en avgift för sin handläggning. Det är verksamheten som ska stå för de kostnader myndigheten har vid sin handläggning. Avgiften tas ut i form av en timavgift för varje halvtimme påbörjad handläggningstid. 

Kontakta även Myndighetsenheten bygg

Om lokalen du planerar att starta din verksamhet i tidigare använts till något annat kan en anmälan om ändrad användning behövas. Tänker du genomföra större renoveringar kan olika lov anmälningar eller lov krävas. Kontakta Myndighetsenheten bygg så hjälper de dig att få reda på vad som gäller i just ditt fall. 

Anmäl hygienisk behandling

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO): https://www.ivo.se

 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers. Läs mer på IVO

 • Salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna ska anmäla sig före den 1 september 2021. Exempel på verksamheter som måste anmäla sig: Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv, verksamheter med öronhåltagning (även pistol) och nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

 • Om du tänker starta en salong med skärande eller stickande verktyg och vill locka kunder via sociala medier – anmäl innan du börjar marknadsföra verksamheten, även om behandlingarna inte har börjat bokas eller påbörjats. Det finns risk att verksamhet som inte anmäler sig får betala en miljösanktionsavgift.

 • Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, nu gäller det även för ”annan smitta”, det vill säga alla som använder stickande och skärande verktyg mot hud, även om det inte förekommer blod. som innebär smitta med andra mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) än de som inkluderas i ”blodsmitta”. Infektion kan uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena.

Exempel på hygieniska behandlingar är: 

 • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microbladning)  

 • fotvård 

 • tatuering  

 • akupunktur 

 • piercing 

 • öronhåltagning 

 • microneedling 

 • wet cupping (hijama)  

 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta 

 • eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Verksanheten blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss senast den 1 september 2021.


Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.
 

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2022-07-27