Hur styrs avfallshanteringen i Sverige?

Idag är avfall ett hett ämne, både globalt och lokalt. Människan har mer och mer upptäckt att hon inte kan leva hur som helst utan att det skapar konsekvenser så som miljöförstöring och sinande resurser. För att avfallshanteringen skall kunna styras i praktiken efter rådande åsikter har det tagits fram olika skrifter som beskriver hur man skall arbeta inom området. 

Nedan följer en kort presentation av de skrifter som måste följas eller är vägledande för Sveriges avfallshantering. För att skapa en struktur i nedanstående presentation börjar vi globalt och avslutar lokalt.

EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)

Reglerna infördes i svensk lagstiftning 2011. Det nya avfallsdirektivet innebär flera viktiga förändringar som nu har införts i femtonde kapitlet i miljöbalken och den nya avfallsförordningen.

 • Mycket kortfattat innehåller avfallsdirektivet följande delar:
 • definitioner och omfattning av direktiven
 • avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den
 • hantering av avfall inklusive tillstånd
 • planering av avfallshanteringen
 • administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn

Miljöbalken(1998:808)

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken består av sju avdelningar, som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Som redan nämnt är Miljöbalken mycket omfattande. Det kan dock vara speciellt lärorikt att lyfta fram några av ”hänsynsreglerna” från de övergripande bestämmelserna i balken.

 • Kunskapskravet; Den som bedriver verksamhet ska ha tillräckliga kunskaper om hur miljön och människors hälsa påverkas för att kunna avgöra vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas
 • Försiktighetsprincipen; Redan risken att en viss åtgärd kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön är tillräcklig för att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska vidtas
 • Hushållningsprincipen; All verksamhet ska drivas så att råvaror och energi används så effektivt som möjligt. Förbrukningen av råvaror och avfallsmängderna ska minimeras. Utvecklingen ska leda till ett resurshushållande samhälle med en miljöanpassad produktion av varor och tjänster
 • Bevisbörderegeln; Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs
 • Bästa möjliga teknik; Den som yrkesmässigt bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska använda bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
 • Förorenaren betalar; Det är alltid den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de förebyggande åtgärder eller de åtgärder som behövs för att avhjälpa en störning som ska vidtas för att de allmänna hänsynsreglerna ska uppfyllas
 • Kretsloppsprincipen; Det som utvinns ur naturen ska kunna användas, återanvändas och återvinnas för att slutligen kunna bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

Avfallsförordningen (2011:927)

Avfallsförordningen är en förordning beslutad av regeringen och innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering i Sverige. Notera att Avfallsförordningen är framtagen utifrån Miljöbalken.

I förordningen behandlas bland annat:

 • Definitioner för avfall
 • Tillämpningsområde
 • Tillståndsplikt för transport av avfall
 • Anmälningsplikt för transport av avfall
 • Anmälningsplikt för annan hantering av avfall
 • Den kommunala renhållningsordningen
 • Regional och nationell avfallsplanering

Skurup kommuns renhållningsordning (inkluderar Skurup kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering för Skurups kommun)

I Miljöbalken 15 kap. 11 § står följande: ”För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen skall sådana förutsättningar anges som avses i 8 § tredje stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”

En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och följa upp en kommuns avfallshantering.

I Skurup kommuns renhållningsordning avhandlas bland annat:

 • Kommunens ansvar i avfallssammanhang
 • Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar
 • Hantering av avfall
 • Latrin
 • Slam från små avloppsanläggningar och fettavskiljare
 • Annat avfall än hushållsavfall (avfall från verksamheter)
 • Dispens från renhållningsordningens föreskrifter
 • Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Ovanstående skrifter är som sagt juridiskt tvingande. Följande skrifter är endast vägledande.

Sveriges miljömål

Miljömålen består av:

 • Generationsmål
 • Miljökvalitetsmål
 • Etappmål

Sveriges Riksdag, det högst politiska organet i Sverige, har fastställt miljökvalitetsmålen och generationsmålen. Regeringen har fastställt aktuella etappmål. Generationsmålet är ett inriktningsmål och lyder:

 "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Miljökvalitetsmålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

För Sveriges avfallshantering är följande aktuella etappmål särskilt viktiga:

 • Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
 • Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn

Sveriges nationella avfallsplan

Alla EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall ha avfallsplaner. I Sverige är det enligt Avfallsförordningen, Naturvårdsverket som är ansvarig för att ta fram en nationell avfallsplan. Avfallsplanen revideras regelbundet för att den alltid skall vara aktuell.

Den gällande nationella avfallsplanen har som underrubrik:

”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017”

I planen pekas fem områden där det bedöms att det finns extra stort behov av åtgärder. Planen har varit ute på remiss under hösten 2011 och fastställdes 16 maj 2012.

Sveriges avfallsplan innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden. Planen innehåller också exempel på vad vi behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki.

Planens prioriterade områden:

 • Avfall i bygg- och anläggningssektorn
 • Hushållens avfall
 • Resurshushållning i livsmedelskedjan
 • Avfallsbehandling
 • Illegal export av avfall till andra länder

För att nå målen i planen krävs samarbete mellan en rad aktörer: kommuner, myndigheter, näringslivet och forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå målen.

För att läsa Sveriges gällande avfallsplan, se länkar:

 

Sidansvarig: Sara Östberg
Sidan uppdaterad 2018-01-04

Kontakt

Kundtjänstärenden besvaras av respektive entreprenör

Rest-, mat-, latrin- och trädgårdsavfall: SUEZ Recycling AB (före detta SITA)
Tel: 0411-53 69 70
E-post: skurup@sita.se
Hemsida: suez.se

Slam från enskilt avlopp, fettavskiljare: Ragn-sells AB
Tel: 0411-454 50
E-post: kundcenter.malmo@ragnsells.se
Hemsida: ragnsells.se

Återvinningscentralen i Skurup: Sysav
Tel: 040-635 18 00
E-post: kundserivce@sysav.se
Hemsida: sysav.se

Återvinningsstationer i Skurups kommun: FTIAB, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB
Tel: 0200-88 03 11
E-post: info@ftiab.se
Hemsida: ftiab.se

 

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?