Flicka och vindsurfare_Foto_HenrietteEllberg

Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker

Havet, stränderna och kusten i Skurups kommun

När badsäsongen är som intensivast vid sydkusten drar ofta stora algblomningar igång. Övergödning som leder till algblomningar i haven är idag ett vanligt i kustområden över hela världen. Förhöjda halter av fosfor och kväve leder till övergödning, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist på havens bottnar. För att komma till rätta med problemen behövs undersökningar och riktade åtgärder. Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag. Läs mer om kommunens badplatser och badvattnets kvalitet.

Vattendrag

Skivarpsån och Dybäcksån är två mindre vattendrag som mynnar vid Skånes sydkust. Åarnas avrinningsområden (124,3 respektive 65,2 km2) ligger till stor del inom Skurups kommun. Ungefär 90 procent av kommunens yta består av av åkermark. Skateholmsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, vattenregleringsföretag, industrier och övriga, vilka är beroende av vattensystemens vård och utnyttjande. Förbundet har ansvaret för verkställigheten av det provtagningsprogram, som sedan 1975 varit Skurups kommuns ansvar.

Sjöar

I Skurups kommun finns Näsbyholmssjön men även flera mindre sjöar och den största, Svaneholmssjön täcker en yta av 20 hektar. Andra sjöar är till exempel Bockasjön, Borgasjön, Lillesjö och Torsjön. Kommunens sjöar är starkt påverkade av det omgivande jordbrukslandskapet och en del av dem kännetecknas av gamla tiders bristande avloppsrening. Kommunens sjöar skiljer sig därmed inte från andra skånska slättlandssjöar. Sjöarna drar till sig fågelintresserade från när och fjärran och det finns gott om insekter och andra kryp till besökarnas stora eller mindre stora glädje.

Våtmarker

Våtmarker i slättlandskapet är livsviktiga livsmiljöer för en stor mängd arter. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker och elva procent är direkt knutna till våtmarker som livsmiljö. Våtmarker är också en åtgärd för att minska övergödningen av vattendrag och hav. 

Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten, är det i särklass viktigaste stödsystemet. Inom landsbygdsprogrammet har lantbrukare möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen för anläggning och restaurering av våtmarker. Kontakta alltid länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Greppa Näringen kan också hjälpa till och ge stöd om man vill skapa en ny eller restaurera en gammal våtmark. Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Jordbruksverket har gjort en informationsvideo om att anlägga våtmarker. Läs mer om våtmarker under länkar. 

Sidansvarig: Karolin Johansson
Sidan uppdaterad 2019-05-27

Bidrag att söka

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket

Länkar

Förslaget till kustförvaltningsplan på remiss

Passa på att läsa och inkomma med synpunkter på förslaget till kustförvaltningsplan för Skurups kommun. Skicka in dina synpunkter senast 10 maj.

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp Havs- och vattenmyndigheten att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Vattenmyndigheterna

Länsstyrelserna

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?