Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker

Välkommen till Skurup kommuns sida om våra vattendrag, sjöar och kust. Vår fina natur vill vi värna om med med både miljö och fauna.

 

Havet, stränderna och kusten i Skurups kommun

Vi vill tacka för allt engagemang längs stränderna under året med skräplockning vilket visar på en omsorg för vår gemensamma fina natur. Det gör stränderna och kusten till en naturupplevelse året runt. 

Det finns olika utmaningar med havsmiljön. När badsäsongen är som intensivast vid sydkusten drar ofta stora algblomningar igång. Övergödning som leder till algblomningar i haven är idag ett vanligt i kustområden över hela världen. Förhöjda halter av fosfor och kväve leder till övergödning, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist på havens bottnar. För att komma till rätta med problemen behövs undersökningar och riktade åtgärder.

Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag. Läs mer om kommunens badplatser och badvattnets kvalitet.

Kustförvaltningsplan

Den 30/9 antogs Skurups kommuns kustförvaltningsplan av kommunfullmäktige. Syftet med kustförvaltningsplanen är att konkretisera hur Skurups kommun kan och bör arbeta med kusten, för att utveckla kusten i riktning mot en önskad målbild. Målbilden för kustförvaltningsplanen är att bevara befintliga värden längs med Skurups kuststräcka så att de funktioner som finns samt de som bor vid och nyttjar kusten fortsatt kan göra det.

Skurups kust ska även vara ett självklart stopp för regionala och nationella besökare. Ladda hem Kustförvaltningsplanen samt sammanställningen över yttranden från remissförfarandet under Rapporter nere till höger på sidan. 

Vattendrag

Skivarpsån och Dybäcksån är två mindre vattendrag som mynnar vid Skånes sydkust. Åarnas avrinningsområden (124,3 respektive 65,2 km2) ligger till stor del inom Skurups kommun. Ungefär 90 procent av kommunens yta består av av åkermark. Skateholmsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, vattenregleringsföretag, industrier och övriga, vilka är beroende av vattensystemens vård och utnyttjande. Förbundet har ansvaret för verkställigheten av det provtagningsprogram, som sedan 1975 varit Skurups kommuns ansvar.

Sjöar

I Skurups kommun finns Näsbyholmssjön men även flera mindre sjöar och den största, Svaneholmssjön täcker en yta av 20 hektar. Andra sjöar är till exempel Bockasjön, Borgasjön, Lillesjö och Torsjön. Kommunens sjöar är starkt påverkade av det omgivande jordbrukslandskapet och en del av dem kännetecknas av gamla tiders bristande avloppsrening. Kommunens sjöar skiljer sig därmed inte från andra skånska slättlandssjöar. Sjöarna drar till sig fågelintresserade från när och fjärran och det finns gott om insekter och andra kryp till besökarnas stora eller mindre stora glädje.

Våtmarker

Våtmarker i slättlandskapet är livsviktiga livsmiljöer för en stor mängd arter. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker och elva procent är direkt knutna till våtmarker som livsmiljö. Våtmarker är också en åtgärd för att minska övergödningen av vattendrag och hav. 

Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten, är det i särklass viktigaste stödsystemet. Inom landsbygdsprogrammet har lantbrukare möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen för anläggning och restaurering av våtmarker. Kontakta alltid länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Greppa Näringen kan också hjälpa till och ge stöd om man vill skapa en ny eller restaurera en gammal våtmark.

Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Jordbruksverket har gjort en informationsvideo om att anlägga våtmarker. Läs mer om våtmarker under länkar. 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-12-28