Mossbystrand. Foto: Susanna Kristersson

Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker

Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Värmland vill ha hjälp av dig

Hjälp oss få mer kunskap om djuren som lever i vattnet när du är vid stranden, på sjön eller vid havet! Den uppmaningen riktar nu Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Värmland till allmänheten.

Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Med allmänhetens hjälp hoppas myndigheterna få in viktig information om förändringar i vattenmiljön som ett komplement till annan miljöövervakning. Tjänsten fungerar i mobilen, på datorn och i läsplattan.

Vi behöver få en bättre bild av var olika arter finns eller inte finns, hur många de är och när fynden gjordes. Det gäller framförallt hotade arter som tumlare och andra valar men även så kallade invasiva arter som normalt sett inte finns i svenska vatten, exempelvis svartmunnad smörbult. säger Karin Enjfäll på Länsstyrelsen Värmland.

- - -

Våra vatten är livsnödvändiga för människan men också livsmiljö för växter och djur. Det finns många olika myndigheter, organisationer och enskilda personer, som arbetar för att minska övergödningen, miljögifter och annan påverkan från människans aktiviteter. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Skurups kommuns sjöar och vattendrag har pågått sedan länge. Utvecklingen har varit positiv, vattnet som rinner till sjöar, vattendrag och havet har blivit renare, bland annat tack vare arbetet med enskilda avlopp, våtmarker och liknande. Näringshalterna är dock fortfarande höga och fler åtgärder kommer att behövas. Arbetet lokalt pågår parallellt med arbetet i det större perspektivet. Vattendirektivet, som trädde i kraft 22 december 2000, är ett samlande direktiv för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Direktivet omfattar idag inte öppet hav, men diskussioner kring ett gemensamt arbetssätt och regelverk även för havsmiljön förs i EU. Huvudsyftet med vattendirektivet är att säkerställa en god vattenstatus i EU:s alla länder till 2015.

Hav

När badsäsongen är som intensivast vid sydkusten drar ofta stora algblomningar igång. Övergödning som leder till algblomningar i haven är i dag ett vanligt förekommande fenomen i kustområden över hela världen. Förhöjda halter av fosfor och kväve leder till övergödning, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist på havens bottnar. För att komma till rätta med problemen behövs undersökningar och riktade åtgärder. Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag.

Vattendrag

Skivarpsån och Dybäcksån är två mindre vattendrag som mynnar vid Skånes sydkust. Åarnas avrinningsområden (124,3 respektive 65,2 km2) ligger till stor del inom Skurups kommun. Huvuddelen (ca 90%) av arealen utgörs av åkermark. Skateholmsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, vattenregleringsföretag, industrier och övriga, vilka är beroende av vattensystemens vård och utnyttjande. Förbundet har ansvaret för verkställigheten av det provtagningsprogram, som sedan 1975 åvilat Skurups kommun.

Skviarpsån
Foto: Richard Bergendahl

Sjöar


Näsbyholmssjön

I Skurups kommun finns förutom Näsbyholmssjön flera mindre sjöar, varav den största, Svaneholmssjön som täcker en yta av 20 ha. Exempel på andra sjöar är Bockasjön, Borgasjön, Lillesjö och Torsjön. Kommunens sjöar är starkt påverkade av det omgivande jordbrukslandskapet och en del av dem är också präglade av gamla tiders bristande avloppsrening. De skiljer sig därmed inte nämnvärt från andra skånska slättlandssjöar. Sjöarna drar till sig fågelintresserade från när och fjärran, vilket också tyder på att det finns gott om insekter och andra kryp till besökarnas stora eller mindre stora glädje.

Våtmarker

Våtmarker i slättlandskapet är positivt för den biologiska mångfalden, samtidigt som det är en åtgärd för att minska övergödningen av vattendrag och hav. Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten, är det i särklass viktigaste stödsystemet. Inom landsbygdsprogrammet har lantbrukare möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen för anläggning och restaurering av våtmarker. Kontakta alltid länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Greppa Näringen kan också hjälpa till och ge stöd om man vill skapa en ny eller restaurera en gammal våtmark.

Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Se information under länkar.

Våtmark
Foto: Richard Bergendahl
Sidansvarig: Sara Östberg
Sidan uppdaterad 2016-12-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?