Kvalitet och resultat

Information om det kommun övergripande kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du via denna länk Kvalitet och resultat.

Kvalitetsmätning 

Under länkar hittar du resultatet på de senaste årens kvalitetsmätningar. 

Har ni funderingar, frågor och/eller synpunkter på vår verksamhet är ni välkomna att när som helst höra av er till oss.

Efter genomgång av svar från elever och föräldrar har personalgruppen tagit fram följande förbättringsområden inför läsåret 2016/2017

  • Synliggöra för elever och föräldrar hur och när de är med och påverkar och har inflytande på skolarbetet
  • Fortsätta att arbeta med att förtydliga och informera elever och föräldrar om vilka mål som eleverna ska uppnå vid en viss ålder
  • Fortsätta arbetet med att förtydliga och synliggöra skolans arbete kring mobbing och annan kränkande behandling för elever och föräldrar
  • På utvecklingssamtalen ska elever och vårdnadshavare få en bra bild av elevens kunskaps- och sociala utveckling 

Kommunövergripande enkätundersökningar

För att kunna ta reda på att våra verksamheter tillfredsställer elevernas behov  genomför vi årligen enkäter med alla elever från och med åk 3. 

Innehållet i mätningarna utgår från Skolverkets krav som bygger på skollag och läroplaner samt politikernas mål med förskola/skola i Skurups kommun.

Varför är elevinflytande så viktigt?

  • Det står i lagen att elever ska vara med och påverka sin skolgång
  • Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka saker som rör ens liv.
  • Skolan är demokratisk vilket betyder att alla har rätt att tycka till och vara med och påverka det som händer i skolan.
Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2020-09-15