Vad är hållbar utveckling?

Det hållbara samhället är ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhet. Det betyder att samhället möter sina behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov.

 

Tre dimensioner av hållbar utveckling

För en hållbar utveckling (HUT) måste vi värna och använda de resurser vi har på ett hållbart sätt. Det handlar om att använda våra resurser mer effektivt och om att på lång sikt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser, så som naturens resurser och människors hälsa. Hur vi hushåller med våra resurser har konsekvenser för Skurups kommuns utveckling och välstånd.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. 
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Tre blå cirklar, text: ekologisk. ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar utveckling.

Hållbarhetsprinciperna

Begreppet hållbar utveckling och vår strävan mot ett bärkraftigt och helt och hållet hållbart samhälle ryms i fyra hållbarhetsprinciper, de säger att i det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk:

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossila bränslen, metaller och mineraler)

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex svårnedbrytbara kemikalier)

3. Undanträngning med fysiska metoder (t ex avskogning)

4. Och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.

 
 
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-09-13