Grävtillstånd och trafikanordningsplaner

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta på allmän mark i Skurups kommun krävs tillstånd. Entreprenören ansöker om grävtillstånd för varje specifikt grävningstillfälle. Ansökan om tillstånd (se till höger på sidan) ska lämnas in senast fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Vid arbeten som påverkar kollektivtrafikens framkomlighet skall ansökan göras minst 15 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Arbeten som påverkar gång-, cykel- eller motorfordonstrafik kräver också en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) som skall lämnas in senast fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Ett godkänt grävtillstånd och godkänd trafikordningsplan är en förutsättning för att arbetet ska få utföras. Avsaknad av grävtillstånd, godkänd TA plan eller underlåtelse att följa godkänd TA plan kan leda till att Skurups kommun med omedelbar verkan avbryter arbetet. I samband med att grävtillstånd erhålls ställs även villkor. Läsa noggrant igenom villkoren. Observera att grävtillstånd från Skurups kommun inte fritar entreprenören från att söka eventuella andra nödvändiga tillstånd från andra myndigheter.

 

Checklista grävtillstånd

 • Begär ledningskoll via ledningskollen.se.
 • Begär grävtillstånd minst fem arbetsdagar innan arbeten påbörjas, 15 arbetsdagar om kollektivtrafikens framkomlighet påverkas.
 • Upprätta TA-plan om det är aktuellt och ansök om att få denna godkänd minst fem arbetsdagar innan arbeten påbörjas.
 • Kontrollera om arbetet kräver polistillstånd, exempelvis för att lägga upp material, byggställning, ställa upp en bod etc. Detta söks då separat av Polisen.
 • Kalla berörda till syn, innan du påbörjar arbetet eller dokumentera ursprungsskicket med foto/video.
 • Genomför arbeten i enlighet med godkänt tillstånd samt eventuell godkänd TA-plan.
 • Återställ ytan och kalla till besiktning.

 

Grävning vid akuta fel

Vid akuta fel som ledningsbrott m.m. får grävning ske utan grävtillstånd men ansökan skall göras i efterhand och inom fem arbetsdagar. TA-plan behöver då ej redovisas.

 

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan ska upprättas för samtliga arbeten som påverkar gång-, cykel- eller motorfordonstrafik. Denna skall skickas in till Skurups kommun minst fem arbetsdagar innan arbetets påbörjan. Utöver vid arbeten i mark skall även en TA-plan skickas in för all annan användning av offentlig plats som påverkar gång-, cykel- eller motorfordonstrafik. Sådan användning av offentlig plats kräver även tillstånd från Polisen. Se nedan. Exempel är:

 • Byggställning.
 • Materialupplag.
 • Byggbodar.

 

Checklista TA-plan

 • Ansök om att få TA-planen godkänd minst fem arbetsdagar innan arbeten påbörjas.
 • Kartbild med gatunamn samt orientering.
 • Vilka typer av avstängningsmaterial som används samt placering.
 • Vilka vägmärken som sätts upp samt placering.
 • Vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över.
 • Var eventuellt material kommer att läggas upp, och hur detta ska inhägnas, notera att materialupplag kräver ett separat polistillstånd.
 • Mått så att det framgår vilka utrymmen bil-, cykel- respektive gångtrafik har till sitt förfogande.
 • Vilka åtgärder som vidtas för att underlätta för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning kan passera arbetsplatsen säkert.

 

Tillstånd för att använda offentlig plats

Du behöver ofta tillstånd för att använda offentlig plats vilket innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Det kan vara till exempel en gata, trottoar eller park vilka oftast ägs av kommunen. Även tillfälliga byggetableringar kräver tillstånd från Polisen

 

 

 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-09-29