Grävtillstånd

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan. 

Ett godkänt grävtillstånd och trafikordningsplan från väghållningsmyndigheten är en förutsättning för att arbete på väg ska få utföras. Ansökan finns till höger här på hemsidan och ska senast komma in 5 dagar innan arbetets början såvida inte Skånetrafikens kommunikationer påverkas i vilket fall det behövs 3 veckor för att få tillstånd.

I samband med att man får grävtillstånd ställs villkor. Läsa noggrant igenom villkoren för att undvika missförstånd. 

www.ledningskollen.se kan användas utan kostnad för får reda på ledningar och annan infrastruktur.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan ska upprättas för vägarbete och belamring på allmän platsmark. Trafikanordningsplanen ska upprättas av entreprenören och ansökningsblanketten finns till höger. För belamring av allmän platsmark behövs tillstånd ansökas och görs hos polisen här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess avstängningar/trafikanordningar. Det ska framgå vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas. TA-planen ska senast komma in minst 5 dagar innan arbetets början. Behöver Skånetrafiken dirigera om sin trafik behövs minst 3 veckor för en ta-plans godkännande. Särskilda regler gäller för att tillgodose kollektivtrafikens behov av framkomlighet, hållplatser och punktlighet.

Avstängningar/trafikanordningar ska anges med mått och visa på hur trafikanterna påverkas. Det ska framgå hur stor avstängningen är och kvarvarande yta av gata, gång- och cykelbana. För att kunna lokalisera var TA-planens område är beläget ska det på karta eller ritning finnas måttangivelser som med referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar. I övrigt ska en avstängning/trafikanordning utformas med hänsyn till gatans klassificering/trafikintensitet. Planen anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, t.ex. sänkt hastighet eller upphävande av parkeringsplatser.

Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.

Gång-och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till personer med funktionsvariationer som kan ha särskilt svårt att handskas med störningar i trafikmiljön och även de ska kunna orientera sig ett säkert sätt förbi arbetsplatser.

Vägarbeten ska alltid utföras på ett sätt som innebär att trafiksäkerhet för trafikanter, hänsyn till boende och säkerhet på arbetsplatsen är tillgodosedd.  Gällande lagar och föreskrifter samt SKL:s handbok om Arbete på väg ska tillämpas (Se information).

Vid återkommande arbeten med liknande arbetsmoment kan du ansöka om en generell trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplanen skickas till adressen under rubriken kontakt.

Belamringstillstånd

Behöver mark upptas för t.ex. byggbodar, liftar, containrar behöver tillstånd sökas för användande av offentlig plats hos polisen här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/byggetablering-e-tjanst/

 

Hantering av jordmassor

Uppläggning av orena jordmassor för anläggningsändamål är anmälningspliktigt. Orena massor kan till exempel vara jordmassor innehållande tegel, betong och annat inert avfall. Upplägg av rena jord- och stenmassor är inte anmälningspliktigt, såvida inte uppläggningen sker vid ett känsligt område, exempelvis ett vattendrag.

 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2019-08-20

Kontakt

Kontaktperson:

Ansökan om trafikanordningsplan och grävtillstånd skickas till:
gravochbelamringstillstand@skurup.se

Länkar

Grävningstillstånd - ansökan

Ansökan om grävningstillstånd

Trafikanordningsplan, ansökan

Ansökan om trafikanordningsplan

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?