Gator

Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätort är det Kommunteknik som ansvarar för skötsel, drift och underhåll av de gator, vägar samt gång-och cykelvägar som Skurups kommun är väghållare för. Vissa vägar har annan väghållare än Skurups kommun, exempelvis Trafikverket eller enskilda vägar. Dessa sköts av respektive väghållare.

Sopning av gator

I Skurup sker sopning av gator områdesvis 3 dagar i veckan med rullande schema vecka för vecka på gator, centrum/torg, gågator, gång/cykelvägar, gator i bostadsområde med mera. I Rydsgård sker sopning av gator 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde, gång/cykel vägar. I Skivarp och Abbekås sker sopning 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde samt gång- och cykelvägar.

Nyanläggning och underhåll

Nyanläggning av gator och vägar sker huvudsakligen inom exploaterings- och industriområden men även i övrigt sker utbyggnad av trafikleder och dylikt. Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätorter utförs underhåll, reparation samt renhållning av cirka sju mil kommunala gator och vägar. Vägmärken, skyltar, räcken och dylikt sätts upp, underhålls och förnyas.

Tillstånd för att ansluta till allmän väg

Enligt väglagen måste du alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg, privat väg, byggväg eller en tomtutfart till allmän väg. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning, till exempel bredda eller flytta den. Med blanketten som kan laddas ned till höger på denna sida kan du ansöka om tillstånd för anslutning till allmän väg som Skurups kommun är väghållare för. Är du osäker på vem som är väghållare kontakta Skurups kommun på 0411-53 60 00 och be att få tala med Serviceförvaltningen - Trafik.
 
Reglerna för ny eller ändrad anslutning finns i 39 § Väglagen (1971:948) (länk till höger).
I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om läge och utförande. Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning alltid skall bifogas.
 
Trafiksäkerheten och framkomligheten får inte försämras
En ny väganslutning, även omfattande en utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. Anslutningen måste ske från ett vilplan, som rymmer minst en personbil i plant och vinkelrätt läge mot den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs den allmänna vägen från minst tre meter in på utfartsvägen. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på den allmänna vägen för att få tillräcklig sikt. Hur lång siktsträckan behöver vara varierar beroende på maximalt tillåten hastighet och vilken typ av väg det är. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på den allmänna vägen.
Det måste finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på vägen. Sikten till mötande trafik måste vara tillräcklig för att man ska kunna köra in på utfarten på ett säkert sätt från den allmänna vägen.
 
Hellre en utfart än flera i närheten av varandra
Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken för att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen. Utfarter ökar också risken för personskador vid en avåkning, eftersom utfarten kan göra att det blir tvärstopp.
 

Vinterväghållning

Under vintersäsongen utförs snöröjning och halkbekämpning. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid för att sköta vinterväghållningen. För mer detaljerad information om vinterväghållningen, se våra riktlinjer under länkar. 

Sidansvarig: Peter Dahl
Sidan uppdaterad 2023-03-02