Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan innebär en mer detaljerad redovisning av kommunens ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. En fördjupad översiktsplan är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.

Skurups kommun har två fördjupade översiktsplaner:

  • Fördjupning av översiktsplan för kustområdet mellan Skivarpsån och kommungränsen mot Ystad
  • Fördjupning av översiktsplan för Abbekås

Nedan kan du läsa mer om dem. Handlingar för respektive plan finner under länkar.

Fördjupning av översiktsplanen för kustområdet mellan Skivarpsån och kommungränsen mot Ystad

Planen antogs av kommunfullmäktige 2010 och vann laga kraft 2012-11-05. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att lyfta fram områdets unika värden och med utgångspunkt från dessa föreslå lämplig lokalisering och omfattning för ny bebyggelse.

 

Fördjupning av översiktsplanen för Abbekås

Planen antogs under hösten 2009 och har vunnit laga kraft. Den fördjupade översiktsplanen syfte är att föreslå lämplig omfattning och lokalisering av i första hand ny bostadsbebyggelse med hänsynstagande till såväl gällande riksintressen som andra allmänna intressen.

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-10-25