Glada hoppare

Folkhälsa

Hälsa berör individen medan folkhälsa är hälsan och förutsättningarna till hälsa för hela befolkningen. Det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för hälsans sociala determinanter och folkhälsa handlar både om livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Vad påverkar hälsan?

Folkhälsan påverkas bland annat av goda förutsättningar för hälsa tidigt i livet, utbildningsnivå, inkomstmöjligheter, levnadsvanor som exempelvis sömn- och matvanor, hur mycket inflytande och delaktighet som människor upplever att de har i samhället och ifall människor erbjuds god och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.   

Hälsa på lika villkor

Folkhälsa tar hänsyn till befolkningens nivå av hälsa och hur hälsan är fördelad i samhället. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med åtta målområden: 

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsan i Skurup

Alla i Skurups kommun ska ha goda förutsättningar till det goda livet från vaggan till graven. Hur länge människor lever är ett vanligt förekommande mått på ett samhälles folkhälsa. I kommunen lever både kvinnor och m
än kortare liv jämfört med Skåne och Sverige. De förväntade antalet levnadsår vid födelsen är i kommunen 79,2 år för män och 82,4 år för kvinnor, motsvarande medellivslängd i Sverige är 80,4 år för män och 84 år för kvinnor (1). 
 
Socioekonomisk status har en stor inverkan på människors hälsa. Det kan bland annat mätas genom inkomst, arbete och utbildningsnivå. Av kommunens invånare mellan 20-64 år arbetar 79,1% i jämförelse med rikssnittet 78,6% och 30,9%  av vuxna mellan 25-64 år har eftergymnasial utbildning i jämförelse med rikssnittet 42,5% (1). I Skurups kommun upplever 57,5% av männen och 46,2% av kvinnorna en låg social delaktighet, i Skåne upplever 44,8% av männen och 43,1% av kvinnorna låg social delaktighet. En hög social delaktighet minskar utanförskapet, samhällskostnaderna och framförallt det individuella lidandet. Många har idag en stillasittande livsstil och en kosthållning med för lite grönt och för mycket tillsatt socker. I kommunen har 65,3% av männen och 47% av kvinnorna fetma eller övervikt, i Skåne är motsvarande siffra 58,6% för männen och 41,4% för kvinnorna (2). 
 
Missa inte att titta på den interaktiva folkhälsostatistiken från Folkhälsomyndigheten över Skurups kommun. 
  1. Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) 2018. www.kolada.se
  2. Region Skåne (2012).  Folkhälsorapport Skåne (18-80 år).

Skurupsmodellen för ett familjestöd under barnets hela uppväxt

I Skurups kommun satsar vi på familjerna för att stärka barn och ungas utveckling inom något vi kallar för Skurupsmodellen. Därför så utbildas personal från olika yrken som ofta träffar barn, föräldrar och vårdnadshavare i International Child Development Programme som på svenska kallas för Vägledande Samspel.

Utbildningen har stark forskningsanknytning med bevisat goda resultat och bygger på att utveckla samspelet mellan barn och vuxen. Det är ett samhälls- och relationsorienterat samt empatibaserat program vars mål är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg.

I Skurups kommun kommer du som barn, ungdom, förälder eller vårdnadshavare att framöver uppleva en starkare röd tråd i det stöd, hjälp och den service du möts av i kommunal verksamhet oavsett vilken förvaltning du möter.  

Skurupsmodellen

 

Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2019-01-18

Länkar

Barnkonventionen blir lag 2020

Barnkonventionen stärker barn och ungas mänskliga rättigheter och blir svensk lag 1 januari 2020. Här kan du läsa mer om barnkonventionens artiklar.

Kommun- och Landstingsdatabasens folkhälsostatistik

Kommun- och Landstingsdatabasen (KOLADA) samlar folkhälsostatistik över Sveriges kommuner.

Region Skånes folkhälsostatistik

Region Skånes folkhälsostatistik över barn, unga och vuxnas hälsa i de skånska kommunerna.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?