Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet orsakar stora problem i ledningsnätet. Fettet avsätts i ledningsnätet när avloppsvattnets temperatur sjunker. Det stelnade fettet minskar kapaciteten i ledningar och kan orsaka stopp med exempelvis källaröversvämningar som följd.

 

Vem måste ha fettavskiljare

Krav finns på installation av fettavskiljare i avlopp för verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel.

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 50 mg per liter. Vilket i praktiken innebär att inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen på 50 mg/l utan fettavskiljare.

I god tid innan fettavskiljare ska installeras ska Skurups VA kontaktas för godkännande av teknisk utformning. Som underlag för bedömning krävs ritning över installationen samt dimensionering. När installationen är utförd ska Skurups VA kontaktas för kontroll att installationen är utförd på rätt sätt.

Tillstånd för att installera fettavskiljare

Startbesked enligt Plan- och bygglagen kan krävas vid en installation av fettavskiljare, ta kontakt med myndighetsenheten för miljö och byggnad för mer information. 

Dimensionering av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt SS-EN 1825-1 och dimensioneringen utförs enligt SS-EN 1825-2. Enligt standarden finns tre metoder att dimensionera på. En som baseras på köksutrustning, en som baseras på antal portioner och en speciell för köttproduktion.

För uträknande av antal portioner multipliceras antalet sittplatser med tre för att få fram dimensionerande värde.

Vid dimensionering ska även hänsyn tas till beräknad fettmängd, vattentemperatur och diskmedlets typ.

Placering av fettavskiljare

Placeringen av fettavskiljaren ska följa avfallsföreskrifterna antagna i Skurups kommun. Det är olämpligt att placera fettavskiljaren i livsmedelslokalen. För rådgivning kring utformningen av livsmedelslokaler kontakta Myndighetsenheten miljö. 

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år från och med januari 2021. Eller så ofta som krävs för att fettavskiljarens funktion ska säkerställas.

Vid lågfrekvent användning eller om fettavskiljare enbart belastas t.ex. sommartid, går det att ansöka om glesare tömningsintervall.

Tömningsstället för slambilen ska vara anpassat och tillgängligt vid tömning. Se ytterligare information i de lokala avfallsföreskrifterna som går att läsa under Länkar.

Tänk på att när fettavskiljaren töms måste den återfyllas med vatten för att fettavskiljaren ska fungera.

Om fettavskiljare saknas eller funktionen inte uppfyller utsläppskrav

Vid start av en ny livsmedelsverksamhet lämnar Myndighetsenheten för miljö- och byggnad information till verksamhetsutövaren om krav på fettavskiljare och ber dem kontakta kommunens VA-enhet. Om inte fettavskiljare installeras kan i värsta fall dricksvattentillförselen strypas eller avloppet propps till fastigheten.

Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2022-04-26