Enskilda avlopp

En del fastigheter i kommunen har inte tillgång till det kommunala avloppsnätet och måste därför ansvara för reningen av den egna fastighetens avloppsvatten. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Det är viktigt att rena avloppsvatten, för att förhindra spridning av smittämnen samt att avvärja ett tillskott av gödande näringsämnen till havet, sjöar och vattendrag.

Krav

Din avloppsanläggning måste vara utförd på ett visst sätt för att uppfylla gällande krav. Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera och som fastighetsägare är det du som har ansvar för att din avloppsanläggning. Det är sedan 1960-talet olagligt att ha vattentoalett ansluten till bara en slamavskiljare utan efterföljande rening. Är du osäker på vilken typ av anläggning som just din fastighet har, kan du kontakta Myndighetsenheten-miljö.

Tillsyn

Myndighetsenheten-miljö utför tillsyn på de enskilda avloppen för att kontrollera att reningskraven uppfylls. På de fastigheter där avloppsanläggningen inte uppfyller gällande reningskrav ställs krav på åtgärd inom viss tid. Naturvårdsverkets Allmänna råd HVMFS 2016:17 avseende enskilda avlopp kan sammanfattas med att det är anläggningens reningsfunktion som ska ligga till grund vid en prövning. De allmänna råden utgår i huvudsak från miljöbalkens hänsynsregler 2 kap och 9 kap om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Dags att anlägga en ny avloppsanläggning?

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning behöver du skicka in en ansökan till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad. Innan du påbörjar planeringen inför att anlägga ett nytt avlopp är det bra att kontakta Myndighetsenheten-miljö som kan hjälpa dig med vilka uppgifter som ska lämnas in och svara på vilka krav som gäller för din fastighet. På avloppsguiden.se finns information om vad du behöver tänka på när du planerar en ny avloppsanläggning.

Fettavskiljare

Om du bedriver en livsmedelsverksamhet kan du behöva installera en fettavskiljare för att bibehålla god funktion i ditt enskilda avlopp. Ska du ansluta en fettavskiljare till ditt enskilda avlopp ska du kontakta oss på Myndighetsenheten miljö. Beroende på avloppsanläggningens utformning så kan en anmälan om ändring eller en helt ny ansökan behöva göras. Kontakta oss så hjälper vi dig. Om du är ansluten till det kommunala avloppsnätet ska du istället kontakta kommunens VA-enhet samt göra en anmälan till Myndighetsenheten bygg. Du hittar mer information om detta under länkar.

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2022-06-09