Eldning - Lokala föreskrifter för Skurups kommun


Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under perioden 1 april-30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av myndighetsnämnden för miljö- och byggnad. Tillstånd kan krävas, inom områden för detaljplan, av polismyndigheten.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Kontakta räddningstjänsten vid eldning.

10§
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Med halm menas strå, stjälk eller delar av blast. Restriktionerna gäller inte bränning av gräs eller hö.
Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2019-04-30