Bål

Elda avfall och ris - elda säkert!

Dags att städa i trädgården? Visst får du elda, men inte var, hur eller när som helst. Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt.

Valborgsmässobål

Räddningstjänsten får ofta frågor kring vilka regler som gäller för valborgsmässobål. Arrangering av valborgsmässobål behöver inte anmälas till räddningstjänsten men tillstånd behövs däremot från polismyndigheten samt av berörd markägare. Räddningstjänsten har tagit fram ett PM över vilka regler som gäller för valborgsmässobål.

Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt!

Brandrisk

Vid torrt väder och vid stark vind är det olämpligt att elda. När det föreligger risk för bränder i skog och mark är det extra viktigt att vara uppmärksam på var och hur man kan göra upp eld och man ska även vara försiktig med t.ex. cigarrettfimpar. Det är kommunen (räddningstjänsten) eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud utomhus. SMHI fastställer dagligen ett brandriskvärde för att bedöma hur stor risken är för eldning i skog och mark.

Eldning utomhus

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Olika människor har olika känslighet, vanor och behov. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt. Att själv elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Förbränningen är ofta dålig vid enskild eldning av trädgårdsavfall. Hälsoriskerna har uppmärksammats allt mer de senaste åren, och kommunen har fått ta emot mängder av klagomål.

Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bl.a. astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar. Vi rekommenderar dig som har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet. Kommunen erbjuder också flera andra alternativ för att bli av med avfallet.

Eldning på tomt - risbränning

Ingen risbränning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Ring Räddningstjänsten så får du veta mera. Anmälningsskyldighet till Räddningstjänsten föreligger inte. Det kan finnas lokala renhållningsstadgar som reglerar/förbjuder risbränning inom detaljplanelagt område. Kontakta din kommuns miljö- och byggnadskontor för att få veta hur det är just där du bor.

Tänk på:

 • Med "ris" menas vanligt trädgårdsavfall (gräs, kvistar och grenar)
 • Sopor får inte eldas upp!
 • Säker eldning sker i ex en plåttunna
 • Välj eldningsplatsen med omsorg. Rensa runt om och förebygg brandspridning.
 • Det blir mycket rök av våta löv och annat trädgårdsavfall. Detta kan irritera grannarna.
 • Håll ett öga på vindriktningen. Avbryt eldningen om vind ligger mot allmän väg, annan bebyggelse.

Bra att ha

 • Kratta - bra för att jämna ut och begränsa eldens framfart.
 • Vatten - dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar till hands.
 • Grova handskar och spade - för att säkert kunna jobba med riset.

Släck ordentligt!

 • Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 • Kratta ut glöden.
 • Dränk kolet med vatten.

Bål / större bränning

Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Kontakta Räddningstjänsten om du är osäker.

Före bränning: Polisen bör kontaktas eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten anser skäliga. (Ordningslagen)

Kraftig rökutveckling kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljöinspektör. I bål får ej förekomma sopor, målat eller impregnerat trä. Frågor om vad som kan eldas besvaras av aktuell kommuns miljöenhet. (Miljöbalken)

Tips från Räddningstjänsten:

 • Avstånd bör vara 75 m från byggnad, 40 m från växande gröda/arbetande maskin. Inga brännbara ämnen får finnas inom dessa avstånd
 • Vind (vid stark vind får ingen bränning ske, vind får ej ligga över annan bebyggelse eller allmän väg)
 • Avgränsnings- och skyddsåtgärder (minst 2 meter/erforderligt fritt runt bålet, avvattning av ytan, tillgång av handredskap - ståltrådsräfsor och dylikt.)
 • Luftledning (ingen eldning får förekomma så att det påverkar ledningar)
 • Släckutrustning (tillgång vatten, spadar, ruskor och dylikt)
 • Tidpunkt (bränning bör vara avslutad senast vid solens nedgång - risken för onödiga larm ökar efter mörkrets inbrott.)
 • Ansvarig person (namn och telefonnummer)
 • Bevakning 

Under bränning

Bränning ska alltid ske under kontroll. Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt.
Var observant på risk med gnistregn som sprids med vinden. Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk, så ska bränningen avbrytas. Utrustningen för brandsläckning ska hållas lätt tillgänglig.

Efter bränning

Brasan ska bevakas tills elden är släckt och risken för brandspridning upphört. Vid blåst är risken särskilt stor för återantändning av rester som inte brunnit upp helt. I större askhögar ska vattenbegjutning varvas med omrörning eller täckning med jord/sand. Efterkontroll ska göras ett par timmar efter det att bränningen avslutats.

Frågor?

Om du har frågor eller klagomål angående eldning är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2016-11-14

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?