Elda i vedpanna

För att elda säkert och undvika störningar för omgivningen är det bra att ha rätt kunskap och bra utrustning. På denna sida hittar ni information om vad som är bra att tänka på vid eldning samt vart ni kan vända er för mer information.

Klagomål

När eldning inte sker på rätt sätt och i undermåliga anläggningar får Myndighetsenheten - miljö ibland ta emot klagomål om eldningen. Klagomålen handlar om att människor känner oro för hälsoeffekter av de utsläpp man är utsatt för. I första hand är det människor med astmatiska eller andra luftvägsbesvär som drabbas. Klagomålen gäller ofta också lukt eller nedsmutsning.

Begränsa utsläppen

Ett sätt att minska utsläppen av skadliga ämnen är att installera ackumulatortank och/eller miljögodkänd panna. Genom detta kan t ex utsläppen av VOC (flyktiga organiska ämnen) och tjära minska med 60-70 %. De flesta vedpannor som säljs idag uppfyller de utsläppskrav som Boverkets Byggregler BBR ställer, vilket är minimikrav vid installation av ny utrustning. De bör dock eldas mot ackumulatortank.

Installation av ackumulatortank innebär en bekvämare hantering, eftersom eldning då inte behöver ske så ofta.

Braskamin

Braskamin ska inom tätbebyggelse inte användas som huvudsaklig uppvärmningskälla utan ska endast användas för trivseleldning, det vill säga eldning vid enstaka tillfällen. Den är ju också bra att kunna använda vid tillfälliga längre elavbrott. Vid nyinstallation av braskamin bör man välja en anläggning som certifierats enligt något certifieringssystem där det ingår test av utsläpp t ex SPs P-märkning och SIS Miljömärknings Svanen eller motsvarande system inom EU. Fråga hos återförsäljaren efter dokumenterade testresultat från genomförd provning.

Lokala föreskrifter i Skurups kommun

7§ Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets byggregler BFS 1998:38 eller inte är försedd med ackumulatortank är från och med år 2005 inte tillåtet under tiden 1 juni-15 augusti inom område med detaljplan. Undantag gäller vid strömavbrott.

8§ För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets, briketter och liknande bränslen användas. Observera att plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.

Tillstånd

Innan man installerar en anordning för eldning ska man ta reda på om den är miljögodkänd. Installationen kräver oftast bygglovsansökan eller anmälan enligt PBL. Kontakta Myndighetsenheten- bygg och fråga vad som gäller.

 

Tips för vedeldning

  • Använd inte fuktig ved. Veden måste normalt torka minst ett halvår efter avverkningen.

  • Elda aldrig med avfall eller bränsle som innehåller målarfärg eller lösningsmedel.

  • Elda med tillräcklig lufttillförsel.

  • Få snabbt ordentligt fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller liknande och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet. Följ de eldnings- och skötselinstruktioner som finns för just din anläggning.

  • Se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på vedmagasinet. Raka ihop glödbädden. Stapla veden så att ett litet mellanrum finns mellan vedträna för att få ordentlig luftinblandning.

  • Kontrollera eldningen från din anläggning genom att gå ut och titta på röken ur skorstenen. Röken ska absolut inte vara svart eller gul. Vid ofullständig förbränning bildas svart rök. Gul rök innehåller mycket tjärämnen.

  • Pyrelda inte. Se till att det alltid finns tillräckligt med luft till förbränningen. Följ de rekommendationer som finns för din anläggning. Om sådana inte finns så håll tilluftsspjäll och rökgasspjäll tillräckligt öppna, hellre för mycket luft än för lite.


Sidansvarig: Teréz Palffy
Sidan uppdaterad 2023-05-16