Blå och vita pusselbitar på en vit yta.

Ekonomi och försörjningsstöd

Försörjningsstöd kan sökas av dig som bor och vistas i Skurups kommun om du inte kan få ditt eller din familjs behov tillgodosedda på annat sätt. Försörjningsstödet är ett sista alternativ, ett ytterst skyddsnät, när alla andra alternativ provats.

Målet är att försörjningsstödet ska vara kortvarigt och att du blir självförsörjande så snart som möjligt. Vilken hjälp som du och din familj kan få beror på hela hushållets ekonomi och er gemensamma situation.

Individuell behovsprövning

Ett försörjningsstöd är individuellt behovsprövat och det ställs krav att du och din familj gjort allt ni kan för att klara er försörjning själv i första hand.

Prövning av rätten till försörjningsstöd styrs av socialtjänstlagen samt de riktlinjer och mål som beslutas av Kommunstyrelsen i Skurups kommun. 

Gör gärna en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för ekonomiskt bistånd innan du kontaktar oss.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hur söker jag försörjningsstöd?

Om du vill diskutera din ekonomiska situation eller ansöka om försörjningsstöd ska du kontakta oss på Mottagningen under telefontid. Där hjälper vi dig med en allmän information om försörjningsstöd och preliminär beräkning av din ekonomi samt svarar på dina frågor. Ansökningshandlingar skickas hem till dig som du ska fylla i och lämna till vald handläggare hos oss på Individ- och omsorgsförvaltningen. När du lämnat in begärda handlingar bokar vi in dig för ett nybesök. Information om aktuella handlingar som du behöver lämna in kommer tillsammans med ansökningsblanketten. Mottagningen dagligen 08.30-09.30, tel 0411-53 64 34

Hur är försörjningsstödet uppbyggt?

Försörjningsstödet fastställs varje år av Socialstyrelsen. Det är uppdelat i två delar: personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Som personliga kostnader räknas livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien och barn- och ungdomsförsäkring. Som hushållsgemensamma utgifter räknas dagstidning och telefon samt förbrukningsvaror som exempelvis tvättmedel och hushållspapper. Försörjningsstödet prövas månadsvis en gång/månad, det innebär att du behöver lämna in en ny ansökan och en ny utredning gällande rätten till bistånd görs varje månad. Har du barn behöver barnomsorgen vara ordnad. Lista över normer och familjesammansättningar för 2021 (kopiera adress): https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2021.pdf Lista över normer och familjesammansättningar för 2022 (kopiera adress): https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2022.pdf

När kan försörjningsstöd beviljas utöver normen till livsföring i övrigt?

Försörjningsstöd kan beviljas utöver normen till livsföring i övrigt, under förutsättning att kostnaderna är rimliga. Rimligheten i kostnaden bygger på en jämförelse med vad en låginkomsttagare i kommunen kan ha råd med.

Vad innebär en arbetsplan?

Under besök hos vald socialsekreterare kommer ni tillsammans planera för din självförsörjning, ni skapar en arbetsplan som du förväntas följa. Arbetsplanen kan exempelvis innebära att du ska aktivt söka arbete, delta i kompetenshöjande verksamhet och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du ska även medverka i de möten som behövs för att undanröja de hinder som är i vägen för självförsörjning. Du förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller vara delaktig i de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds. Du kan även erbjudas andra rehabiliterande åtgärder för att kunna närma dig självförsörjning. I Skurup erbjuds alla som ansöker om försörjningsstöd en kartläggning på Arbetsmarknadsenheten och därefter arbetsförberedande insatser som praktik med mera. Om arbetsplanen inte följs eller om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet kan rätten till försörjningsstöd komma att ifrågasättas.

Jag är studerande - vad gäller?

De som studerar hänvisas i första hand att försörja sig genom CSN (centrala studiestödsnämnden) alternativt annan inkomst eller egna tillgångar. Vid tider för studieuppehåll kan försörjningsstöd utgå, om du som student i övrigt är berättigad till det. Samma krav ställs på dig som studerande i att aktivt bidra till din självförsörjning. Du behöver stå till arbetsmarknadens förfogande, ha sökt feriejobb i god tid och i övrigt kunna uppvisa att du gjort vad du kan för att försörja dig själv. Socialtjänsten kan begära att du deltar i kompetenshöjande verksamhet, även om detta inte behövs för studierna.

Vad gäller om jag har nedsatt arbetsförmåga?

Om du har en nedsatt arbetsförmåga med anledning av sjukdom behöver du ha en aktiv kontakt med sjukvården. Om det beror på andra faktorer som beroende eller psykisk ohälsa behöver du medverka i de kontakter som behövs för att du ska närma dig självförsörjning i någon form. Du kan exempelvis få hjälp att samordna din planering med bland annat sjukvården, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan genom SIP (samordnad individuell planering). Din nedsatta arbetsförmåga behöver alltid vara styrkt genom aktuellt läkarintyg.

Vad gäller för utländska medborgare?

Personer som har uppehållstillstånd har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller försörjningsstöd. De som saknar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har inte rätt till försörjningsstöd i annat än akuta situationer, oftast i form av bistånd till hemresa.

Vad gäller kring boendefrågor?

Kommunen har inga bostäder att förmedla. Du behöver själv hitta ett boende och om du inte kan betala för detta har du rätt att ansöka om kostnaden. Du behöver kunna uppvisa ett godkänt hyreskontrakt och kostnaden kan inte överstiga högsta godtagbara hyreskostnad. Har du en hög boendekostnad kan krav ställas att du sänker dina boendekostnader eller byter bostad. Om du både saknar boende och egna medel, kontakta Mottaget alternativt din handläggare för bedömning och eventuellt bistånd. Det är ditt ansvar i första hand att med egna medel täcka kostnader för boende.

Hur lång är handläggningstiden på ansökningar?

Handläggarna har upp till tio arbetsdagar på sig att färdigställa din utredning och lämna besked, efter det att alla handlingar inkommit och en komplett ansökan finns. Från det att handläggaren gjort utbetalning kan det ta upp till tre dagar innan pengarna når ditt bankkonto, beroende på vilken bank du har. I de fall kompletteringar begärts in kan handläggningstiden komma att förlängas.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Vid ansökan om försörjningsstöd undertecknar den sökande en handling där det bekräftas att information mottagits att det finns skyldighet att lämna korrekta och fullständiga uppgifter samt att meddela ändrade uppgifter som kan påverka beslut om försörjningsstöd. Om du medvetet lämnat oriktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kommer polisanmälas. Du blir också återbetalningsskyldig. Förändringar som du behöver meddela din handläggare kan vara i ekonomin eller i dina personliga förhållanden exempelvis familjeförändringar, bostadsbyte, förändringar i din sysselsättning, utlandsvistelser och sjukhus- och institutionsvistelser.

Har personal tystnadsplikt?

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Sekretess inom socialtjänsten regleras i Sekretesslagen 26 Kap. Samtycke från dig kan behövas för att häva sekretessen vid samverkan med andra aktörer exempelvis sjukvården, Arbetsförmedlingen, anhöriga m fl. Om du är god man eller förvaltare behöver du lämna bevis om förordnande för att kunna fullfölja en ansökan för din huvudmans räkning.

Var vänder jag mig med synpunkter med handläggningen?

Synpunkter och klagomål på socialtjänsten kan göras via Skurups kommuns hemsida (kopiera adress) - https://www.skurup.se/synpunktsblad. Kontakt kan även tas med IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 010-788 50 00 eller på IVO.se.

Finns det hjälp att få med ansökan?

Om du har frågor eller svårigheter att tillgodogöra dig informationen i samband med ansökan - är du välkommen att kontakta socialtjänsten! Om ditt problem kräver andra insatser än de vi kan ge, kan du få råd om vart du kan vända dig.

Hur kan man överklaga beslut?

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan, hur man överklagar bifogas beslutet. Överklagan behöver inte skrivas på någon särskild blankett, men det bör framgå vilket beslut du vill överklaga, varför du är missnöjd med beslutet och hur du vill att det ska ändras. Skicka med eventuella handlingar som stöder din uppfattning. Har du svårt att skriva överklagan kan du få hjälp av din socialsekreterare. Handlingen lämnas in till IFO Västergatan 44, Skurup, eller alternativt skickas till Skurups kommun/IFO 274 80 Skurup.

Hur ska jag tolka resultatet av provberäkningen?

Resultatet av provberäkningen ger en ungefärlig indikation på om du ligger under eller över nivå för försörjningsstödet, men är ingen garanti för att du kan erhålla försörjningsstöd. Tillgångar som egen fastighet/bostadsrätt, innehav av bil, båt, fritidshus med mera, värdefull konst, tillgångar på bank exempelvis hela familjens sparande, aktier med mera är exempel på sådant som i första hand ska täcka försörjningsbehovet i familjen.

Vilka övriga bidragssystem ska användas i första hand?

Följande inkomster genom samhällets olika bidragssystem ska användas i första hand, exempelvis: sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, studiemedel, aktivitetsstöd, AMF-ersättning och A-kassa med mera.

Vilken är den högsta godtagbara boendekostnaden?

Exempel: boendekostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyra), hushållsel (ej värmekostnad), hemförsäkring, hyresgästförening, arbetsresor, barnomsorgsavgift, avgift till fackförening/A-kassa, akut tandvård och läkarvård/medicinkostnader enligt recept. Lista över högsta godtagbara boendekostnad vid ansökan om försörjningsstöd för 2023: Ungdom till 25 år 4070 kronor, 1 vuxen 5253 kronor, 2 vuxna 5661 kronor, 1 vuxen + 1 barn 5661 kronor, 1-2 vuxna + 1-2 barn 6681 kronor (minst 3 personer), 1-2 vuxna + 3-4 barn 8548 kronor, 1-2 vuxna + 5 barn 9986 kronor, + 1240 kronor per barn vid mer än 5 barn.
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-07-18

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?