Två barn och en iPad på golvet, gul bakgrund.

Digitalisering i förskolan

Målet för Skurups Förskolas digitalisering är att tidsenlig utbildningsverksamhet erbjuds alla barn. Förskolans verksamhet ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter så att alla barn, elever och personal utvecklar adekvat digital kompetens. 

Skurups Förskolas lokala digitaliseringsplan syftar till att ge en gemensam och tydlig målbild för verksamheten. Undervisningen skall vara likvärdig varhelst den erbjuds inom kommunen.

Stimulerande miljö

I Skurups förskola skall alla barn möta en miljö som är stimulerande, utvecklande och lärorik. Barnen skall ha möjlighet att vara medskapare i en interaktiv process, som syftar till att ta tillvara på barns förmåga och lust att lära. Som pedagog krävs god förtrogenhet med IKT som pedagogiskt verktyg för att bidra till att utveckla lärandet inom förskolans verksamhet.
 
Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
 
Källa: Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 2018.
 
 
Sidansvarig: Marie Cornmark
Sidan uppdaterad 2021-08-23