Detaljplaner

Här presenteras pågående detaljplanearbeten i kommunen. Kontakta gärna oss om du vill ha en detaljplan hemskickad eller om du har andra frågor. Planhandlingar för nedanstående detaljplaner finner du under länkar.

 

Förslag till detaljplan för fastigheten Östergård 3

Förslaget till detaljplan har varit ute på granskning 29 augusti - 18 september. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning av bostäder inom fastigheten Östergård 3 i Skurup, på del av parkeringsplatsen öster om Föreningsgatan. Förslaget möjliggör för byggnation av ett flerbostadshus med ca 55 lägenheter. Nya parkeringsplatser möjliggörs inom planområdet.

Illustration över ett nytt bostadsområde

 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skurup 48:60

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning mellan 16 maj - 13 juni.

Planens syfte är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets natur- och rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Syftet är därmed att pröva lämpligheten av att bygga ca 70 bostäder som utgörs av en blandning av villor och radhus. Planförslaget bygger på en kvartersstruktur som hämtar inspiration från enskifteslandskapets raka gränser och knyter an till både kulturmiljön och omgivande bebyggelse. På området föreslås ett rekreationsområde med dagvattenfördröjning. Området föreslås också innehåll goda möjligheter för fotgängare och cyklister.

 

Förslag till detaljplan för fastigheten Dybäck 46:5, Hörte hamn

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 14 februari - 14 mars.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av verksamheter kopplade till hamnen samt besöksnäring i området. Syftet är även att säkerställa hamnens tillgänglighet för allmänheten. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 2 mars kl. 17.30 på kommunhuset för fastighetsägare, boende och andra berörda som har väsentligt intresse av planförslaget. Anmäl dig till mötet via mail till ashley.andersson@skurup eller ring 0411-53 62 86.

Illustrationsplan

Förslag till detaljplan för fastigheten Örmölla 13:247

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 23 november - 21 december.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av nya bostäder på fastigheten Örmölla 13:247, längs Sockenvägen i Abbekås. Cirka 14 bostäder i två våningar möjliggörs i planförslaget.

Ett samrådsmöte kommer att hållas för fastighetsägare, boende och andra berörda som har väsentligt intresse av planförslaget. Anmäl dig till mötet via mail till ashley.andersson@skurup eller ring 0411-53 62 86.

Illustrationsplan för Örmölla 13:247

 

Förslag till detaljplan för fastigheten Delfinen 6 m.fl.

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 20 oktober - 17 november.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till nya centrumverksamheter och förtätning av bostäder inom fastigheterna Delfinen 6 & 23 i Skurup. Området ligger mellan Södergatan/Svaneholmsvägen och Enskiftesgatan.

Illustration över bebyggelse i vita volymer

 

Förslag till detaljplan för Örmölla 12:31 och Örmölla 7:28

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd mellan 12 mars - 16 april.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt attraktivt bostadsområde i Abbekås. Förslaget innehåller ca 20 nya villor i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Syftet är även att säkerställa befintlig gång- och cykelväg, planlägga cirka 3 hektar som naturområde samt att Faxevägen planläggs som en allmän gata.

Illustration över förslag till nybyggnation

 

 

 

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-10-25