Detaljplaner

Här presenteras pågående detaljplanearbeten i kommunen. Kontakta gärna oss om du vill ha en detaljplan hemskickad eller om du har andra frågor.

Planhandlingar för nedanstående detaljplaner finner du i högerspalten.

 

Förslag till detaljplan för del av Skurup 51:52 m.fl. (Västeräng etapp 2)

Ett förslag till detaljplan är ute på granskning mellan 19 maj - 30 juni.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Kommunen vill därför pröva lämpligheten att bygga ca 50 bostäder som utgörs av villa- och radhusbebyggelse. Planen prövar även möjligheten att uppföra en skola för ca 620 elever och en tillhörande idrottshall. Det föreslås även ett mindre grönområde med fördröjningsmagasin och gång- och cykelstråk som kopplar detta mindre grönområde med det större, Ängsparken, som byggs i första etappen av Västeräng.

Skiss detaljplan Västeräng

 

Förslag till detaljplan för del av Örsjö 1:51 (ny grundskola i Rydsgård)

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning mellan 20 april - 18 maj.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av en grundskola inom del av fastigheten Örsjö 1:51 som ligger i direkt anslutning till Rydsgårds arena och andra idrottsanläggningar i Rydsgård. Skolan ska rymma cirka 420 barn.

Lokalisering planområde Rydsgård

 

Förslag till detaljplan för del av Skurup 45:52 (Östergård)

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning mellan 20 april - 18 maj.

Sedan samrådet har förslaget till detaljplan förändrats. Detaljplanen omfattar inte längre ett förslag om en förskola på den befintliga fotbollsplanen. Detaljplaneförslaget omfattar nu endast delen för bostäder som idag består av området med tre gårdsbyggnader (Östergård) samt gräsytan öster om gården. Eftersom planområdet har blivit mindre har även den berörda sakägarekretsen minskats ner. Vissa av de grannar som blev hörda i samrådsskedet kommer därmed inte att bli hörda nu i granskningsskedet.

I detaljplanen föreslås befintlig gård och grönyta planläggas för bostäder och besöksanläggning. Syftet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i 2,5 våningar samt att befintliga verksamheter på gården ska bli planenliga. Detta innebär att detaljplanen möjliggör för att den befintliga gården både ska kunna vara kvar och rivas. Syftet med detaljplaneförslaget är även att säkra den befintliga gång- och cykelvägen längs med Östergatan.

 

Förslag till detaljplan för del av Skivarp 22:54

Förslaget till detaljplan ska upp för antagande i kommunfullmäktige.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av en förskola med sex avdelningar samt bostadsbebyggelse. Planförslaget medger 12 meter i totalhöjd för tillkommande bebyggelse, vilket motsvarar upp till tre våningsplan. En ny gata med möjlighet till biltrafik samt- gång och cykeltrafik föreslås löpa genom området, med anslutning till Jasmingatan i öster. Gatan avslutas med en vändplats som är dimensionerad för att tunga fordon ska kunna vända. 

Planområdet ligger i de centrala delarna av Skivarp och är i dagsläget inte detaljplanelagt. Med anledning av det strategiska läget inom tätorten, med närhet till bostadsbebyggelse, service och befintlig infrastruktur, är fastigheten en ändamålsenlig plats för etablering av förskola och bostäder.

Byggnation bostäder förskola Skivarp

 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del 1)

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 25 mars - 23 april 2019.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer mark för verksamheter på östra industriområdet och göra verksamhetsområdet mer attraktivt. Syftet är därmed att pröva lämpligheten att uppföra cirka 4 nya verksamheter i denna första del. Samt föreslås en gata som löper genom planområdet och möjliggör för en framtida expansion. 

Syftet är också att hantera dagvatten i området genom att uppföra en fördröjningsdamm belägen i ett naturområdet inom planområdets sydvästra del. Det naturområde som ligger nordost om planområdet, som idag har ett rikt djurliv, föreslås inte detaljplaneläggas och kommer bevaras i exploateringens fortsatta etapper.

Illustration etapp detaljplan östra industriområde

 

 

 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?