Detaljplaner

Här presenteras pågående detaljplanearbeten i kommunen. Kontakta gärna oss om du vill ha en detaljplan hemskickad eller om du har andra frågor.

Planhandlingar för nedanstående detaljplaner finner du i högerspalten.

 

Förslag till detaljplan för Skurup 51:44 m.fl. (Västeräng etapp 1)

Förslaget till detaljplan är nu ute på granskning mellan 24 september - 22 oktober 2019.

Planens syfte är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets natur- och rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Kommunen vill därför pröva lämpligheten att bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.

Planförslaget bygger på en kvartersstruktur som hämtar inspiration från enskifteslandskapets raka gränser och som knyter an till både kulturmiljön och omgivande bebyggelse. Planen prövar även möjligheten att uppföra en förskola för cirka 150 barn samt ett eventuellt konceptboende. Utmed förbifarten och Västergatan föreslås en bullervall. Ett stort grönområde med damm, gång- och cykelstråk samt möjligheter till rekreation föreslås i området.

Skiss Västeräng bebyggelse förslag

Förslag till detaljplan för fastigheten Akka 4 m.fl.

Förslaget till detaljplan är på väg upp för antagande i kommunfullmäktige.

Detaljplaneområdet ingår i Skurups Handelsplats som är beläget i tätortens norra del. Handelsplatsen består idag av ett flertal olika verksamheter, såsom dagligvaruhandel, sällanköpshandel, restauranger, företagshotell, träningscenter och motorservice. Skurups Handelsplats (dåvarande Nils Holgerssons företagspark) detaljplanelades under år 2007 som industri, handel och kontor. Sedan dess har intresset för att etablera mer detaljhandel ökat vilket medför ett behov av att en ny detaljplan för området som kan tillgodose expansionsbehovet.

Planens syfte är att möjliggöra för en vidare exploatering av Skurups Handelsplats på fastigheterna Akka 4 och Akka 5. Detaljplaneförslaget syftar också till att föreslå en exploateringsgrad som motsvarar det redan befintliga på Skurups Handelsplats. 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skurup 45:32 (östra industriområdet del 1)

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 25 mars - 23 april 2019.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer mark för verksamheter på östra industriområdet och göra verksamhetsområdet mer attraktivt. Syftet är därmed att pröva lämpligheten att uppföra cirka 4 nya verksamheter i denna första del. Samt föreslås en gata som löper genom planområdet och möjliggör för en framtida expansion. 

Syftet är också att hantera dagvatten i området genom att uppföra en fördröjningsdamm belägen i ett naturområdet inom planområdets sydvästra del. Det naturområde som ligger nordost om planområdet, som idag har ett rikt djurliv, föreslås inte detaljplaneläggas och kommer bevaras i exploateringens fortsatta etapper.

Illustration etapp detaljplan östra industriområde

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skurup 50:179 (Pilgården etapp 1)

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 28 februari - 28 mars 2019.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där närheten till ortens centrum och natur- och rekreationsområden tas tillvara. Syftet är därmed att pröva lämpligheten att bygga cirka 70 bostäder som utgörs av radhusbebyggelse (i upp till två våningar) närmast Smedgatan och flerbostadshus (upp till tre våningar) öster om dessa. Planområdets avgränsning möjliggör för en framtida utbyggnad av hela Pilgården och att en gång- och cykelväg, samt eventuellt en bilväg, anläggs söder om, mellan Smedgatan och väg 768, direkt till Nils Holgerssongymnasiet. Syftet med planen är även att möjliggöra för vidare breddning av Smedgatan som redan påbörjats på vissa delar i och med byggnation av Flintebroområdet.

Illustration bostäder Pilgården etapp 1

 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skurup 45:18

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan 26 februari - 26 mars 2019.

Förslaget till detaljplanen syftar till att ett detaljplanelagt område prövas för ändrad användning från park till bostäder. Med detaljplaneförslaget prövas lämpligheten med bostadsbebyggelse i form av friliggande villor/radhus upp till 8 meter, motsvarande två våningar. Exploatering inom planområdet har potential att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde som knyter an till den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen.

 

 

 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2019-10-09

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?