En blå illustration föreställande en bakterie eller virus

Information med anledning av coronaviruset covid-19

2020-09-15

Information till vårdnadshavare i Skurups kommuns grundskolor med anledning av Covid-19

 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn i förskoleklass, årskurs 1 – 9 och gymnasieskolan testas om de har symtom som kan tyda på Covid-19. Detta för att eventuellt möjliggöra en snabbare återgång till skolan. Friska barn ska vara i skolan.
Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill uppmana vårdnadshavare att låta barn från 6 år och uppåt med symtom på Covid-19 testa sig.

Stanna hemma vid symtom

Vid ett eller flera symtom så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma. Om symtom uppträder under verksamhetstid kommer skolan att kontakta dig som vårdnadshavare och uppmana dig att snarast hämta ditt barn.

När kan barn gå tillbaka till skolan om de varit sjuka?

Barn som varit sjuka med inte tagit något prov på Covid-19:
 
Barnet kan gå tillbaka till skolan när hen varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Det går bra att gå tillbaka till skolan även om man har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva, om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/Skane
 
Barn som varit sjuka och tagit ett prov som visade att barnet inte har covid-19:
 
Om testet visade att barnet inte hade covid-19 kan hen gå tillbaka till skolan så snart man känner sig helt frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/skane 
 
Barn som varit sjuka och tagit prov som visat att barnet har covid-19:
 
Barnet ska vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller lätt snuva behöver man inte vara hemma längre. Särskilda instruktioner kan ges av Smittskydd Skåne i dessa fall. Meddela gärna rektorn på skolan om du fått besked om att ditt barn har covid-19 även om smittspårningen visar att barnet inte varit i skolan under tiden hen varit smittsam. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/Skane/
 
När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka
Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola eller skola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skola och fritidshem.

Information från Folkhälsomyndigheten

 
 

Information om provtagning

 
Smittskydd Skåne

Vid frånvaro

Det är viktigt att ni gör frånvaroanmälan om ert barn är hemma från skolan. Anmälan ska göras innan kl. 7.30 den aktuella dagen, så att skolorna kan nyttja sina resurser på bästa sätt. Anmälan görs på: Frånvaroanmälan
Stanna hemma vid symtom – tvätta händerna – håll avstånd!
 
Under skoltid och kontakt mellan skola och hem
 • Vi hälsar inte med handslag.
 • Vi utvidgar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen när det är möjligt.
 • Vi har förstärkt lokalvården och hygienrutinerna.
 • Vi undviker aktiviteter då större grupper av elever samlas.
 • Vi håller inga aktiviteter som samlar många personer, till exempel föräldramöten, öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar. 
 • Under höstterminen 2020 genomförs inga traditionella föräldramöten. Skolan kommer att hålla vårdnadshavare informerade på andra sätt. 
 • Alla besök på skolan och i verksamheten begränsas och tillåts just nu inte.
 • Idrottsundervisning sker mestadels utomhus och vi håller avstånd i omklädningsrum. Vi undviker de aktiviteter som inkluderar närkontakt.
 • Verksamhet i fritidshemmet, men även viss undervisning, genomförs utomhus när detta är möjligt. 
 • Hämtning och lämning i skola och fritidshem sker utomhus.
 • Vårdnadshavare med symtom hämtar och lämnar inte barn i skola och fritidshem. 
 
Hygien  
Personal på skolorna kommer att fortsätta att prata med eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.  
 
Städning  
Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur städningen på skolorna ska gå till. De som städar på skolorna fortsätter att fokusera på städning av handtag, räcken, hissknappar och sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt. Särskilt fokus läggs på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper.   
 
Skolrestauranger  
Folkhälsomyndigheten har sedan i våras förbjudit allmänna sammankomster med över 50 personer. Detta gäller inte skolor och förskolor. Skollunchen är dock alltid uppdelad i flera pass så att alla elever inte äter lunch samtidigt. Skol- och restaurangpersonal ser tillsammans till att köer och trängsel undviks i lokalen och att eleverna håller avstånd till varandra. Det finns i nuläget inget som tyder på att viruset kan spridas genom mat och dryck.   
 
 
Stanna hemma vid symtom – tvätta händerna – håll avstånd!
 
Förvaltningschef och rektorer i Skurups kommuns grundskolor

 

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av skol- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan i nuläget inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Frågor kan skickas till skolutbildningsforvaltningen@skurup.se

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-09-16