En blå illustration föreställande en bakterie eller virus

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Här samlar vi information som berör Skol- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

 

2021-10-25

Vaccination mot Covid 19 till personer födda 2006-2009

 • Vid vaccinationstillfället gäller att personen måste ha fyllt 12 år!

Folkhälsomyndigheten (FHM) beslutade den 16 september att även 12-15 åringar ska erbjudas vaccin mot Covid 19. Vaccination sker i samarbete med Region Skåne och enligt FHM bör arbetet även ske i nära samarbete med skolorna. 

Mot bakgrund av ovan så erbjuds möjlighet till vaccination mot Covid 19 vid Skurups kommuns grundskolor med start vecka 41. 

Vaccinationstillfälle 1 

 • Vecka 41. Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-10-10 eller tidigare.

Vaccinationstillfälle 2 

 • Vecka 47. Dos 2 till de barn/ungdomar som fick dos 1 vid första vaccinationstillfället.  
  - Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-11-21 eller tidigare.

Information till vårdnadshavare skickades från respektive skola senast den 21 oktober 2021, se dokumenten Hälsodeklaration och Samtyckesblankett inför vaccinering av 12-15 åringar:

2021-08-13

Vaccination mot covid-19 för dig som är född 2005 eller tidigare

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare (ungdomar 16-17 år, gäller även de som fyller 16 i år) boka tid för vaccination mot covid-19 hos en av mottagningarna som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne. Läs mer om vaccinationen i Region Skånes informationsbrev.

2020-12-11

Information till vårdnadshavare med barn i Skurups kommuns grundskolor

Terminsavslutning i grundskolan flyttas till 18/12. Under de senaste veckorna har man i Skåne och även i Skurup sett att smittspridningen av Covid-19 ökat. För att minska risken för elever och lärare att smittas i skolan och sedan insjukna under jullovet rekommenderar smittskyddsläkaren i Skåne att de skolor som har terminsavslut under vecka 52 om möjligt istället avslutar höstterminen den 18/12. Dessa rekommendationer följer Skurups kommun. Det innebär att alla elever i grundskolan har terminsavslutning fredagen den 18/12.

Skoldagar flyttas

De två skoldagarna som skulle ägt rum i vecka 52 flyttas till nästa termin. Skolavslutningen i juni kommer att flyttas fram en dag och hållas den 18/6 och lovdagen den 26/5 blir en undervisningsdag.

Elever i årskurs 7-9 ges möjlighet till fjärrundervisning

För eleverna i årskurs 7-9 kommer undervisningen den 17/12 och 18/12 att ske via fjärrundervisning för dem som önskar. Mer information angående detta kommer via respektive rektor.

Fritidshemsplats

Har man ett utökat behov av fritidshemsplats dessa dagar tar man kontakt med personalen på fritidshemmet. Om ni har frågor, tag gärna kontakt med mentor eller rektor.

Förhoppningsvis leder detta fram till att ni och era barn kan fira jul tillsammans friska och krya!

Vi vill tacka er för att ni under höstterminen tagit stort ansvar och tillsammans med pedagoger och barn gjort ett mycket bra arbete med att försöka minska smittspridningen.

God Jul!

Ulrika Fridh, tf förvaltningschef


 

2020-12-02

Information till vårdnadshavare med barn i Skurups kommuns förskolor och grundskolor med anledning av Covid-19

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för alla skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten förändrar nu förhållningsreglerna så att personal inom skola och förskola istället ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Förändringen innebär att symtomfria yngre barn och elever som har syskon, föräldrar eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, stannar hemma precis som gymnasie-elever gjort enligt tidigare råd. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Folkhälsomyndigheten gör därmed en förändring i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Skurups kommun fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Stanna hemma vid symtom – tvätta händerna – håll avstånd!

Förvaltningschef och rektorer i Skurups kommun

 

2020-09-15

Information till vårdnadshavare i Skurups kommuns grundskolor med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn i förskoleklass, årskurs 1 – 9 och gymnasieskolan testas om de har symtom som kan tyda på Covid-19. Detta för att eventuellt möjliggöra en snabbare återgång till skolan. Friska barn ska vara i skolan.

Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill uppmana vårdnadshavare att låta barn från 6 år och uppåt med symtom på Covid-19 testa sig.

Stanna hemma vid symtom

Vid ett eller flera symtom så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma. Om symtom uppträder under verksamhetstid kommer skolan att kontakta dig som vårdnadshavare och uppmana dig att snarast hämta ditt barn.

När kan barn gå tillbaka till skolan om de varit sjuka?

Barn som varit sjuka med inte tagit något prov på Covid-19:

Barnet kan gå tillbaka till skolan när hen varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Det går bra att gå tillbaka till skolan även om man har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva, om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/Skane

Barn som varit sjuka och tagit ett prov som visade att barnet inte har covid-19:

Om testet visade att barnet inte hade covid-19 kan hen gå tillbaka till skolan så snart man känner sig helt frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/skane 

Barn som varit sjuka och tagit prov som visat att barnet har covid-19:

Barnet ska vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller lätt snuva behöver man inte vara hemma längre. Särskilda instruktioner kan ges av Smittskydd Skåne i dessa fall. Meddela gärna rektorn på skolan om du fått besked om att ditt barn har covid-19 även om smittspårningen visar att barnet inte varit i skolan under tiden hen varit smittsam. Vid behov, kontakta 1177 Vårdguiden, telefon 1177, https://www.1177.se/Skane/

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola eller skola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skola och fritidshem.

Information från Folkhälsomyndigheten

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/n yhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus): https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Information om provtagning

Provtagning för covid-19 i Skåne på 1177:https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/

Smittskydd Skåne

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/, telefon 040 33 71 80

Vid frånvaro

Det är viktigt att ni gör frånvaroanmälan om ert barn är hemma från skolan. Anmälan ska göras innan kl. 7.30 den aktuella dagen, så att skolorna kan nyttja sina resurser på bästa sätt. Anmälan görs på: Frånvaroanmälan

Stanna hemma vid symtom – tvätta händerna – håll avstånd!

Under skoltid och kontakt mellan skola och hem

 • Vi hälsar inte med handslag.
 • Vi utvidgar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen när det är möjligt.
 • Vi har förstärkt lokalvården och hygienrutinerna.
 • Vi undviker aktiviteter då större grupper av elever samlas.
 • Vi håller inga aktiviteter som samlar många personer, till exempel föräldramöten, öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar. 
 • Under höstterminen 2020 genomförs inga traditionella föräldramöten. Skolan kommer att hålla vårdnadshavare informerade på andra sätt. 
 • Alla besök på skolan och i verksamheten begränsas och tillåts just nu inte.
 • Idrottsundervisning sker mestadels utomhus och vi håller avstånd i omklädningsrum. Vi undviker de aktiviteter som inkluderar närkontakt.
 • Verksamhet i fritidshemmet, men även viss undervisning, genomförs utomhus när detta är möjligt. 
 • Hämtning och lämning i skola och fritidshem sker utomhus.
 • Vårdnadshavare med symtom hämtar och lämnar inte barn i skola och fritidshem. 

Hygien 

Personal på skolorna kommer att fortsätta att prata med eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.

Städning  

Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur städningen på skolorna ska gå till. De som städar på skolorna fortsätter att fokusera på städning av handtag, räcken, hissknappar och sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt. Särskilt fokus läggs på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper. 

Skolrestauranger  

Folkhälsomyndigheten har sedan i våras förbjudit allmänna sammankomster med över 50 personer. Detta gäller inte skolor och förskolor. Skollunchen är dock alltid uppdelad i flera pass så att alla elever inte äter lunch samtidigt. Skol- och restaurangpersonal ser tillsammans till att köer och trängsel undviks i lokalen och att eleverna håller avstånd till varandra. Det finns i nuläget inget som tyder på att viruset kan spridas genom mat och dryck.   

Stanna hemma vid symtom – tvätta händerna – håll avstånd!

Förvaltningschef och rektorer i Skurups kommuns grundskolor

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av skol- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan i nuläget inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

https://www.msb.se

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Frågor kan skickas till skolutbildningsforvaltningen@skurup.se

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-10-25