Byggprojekt

Här presenteras information om pågående och planerade byggprojekt i kommunen, stort som smått!

 

Aktuella byggprojekt i Skurups kommun

Nedan beskrivs alla pågående byggprojekt i kommunen.

 

Skurup

 

Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt är på gång i tätortens västra del. Byggnation har påbörjats på etapp 1 och snart kommer även markarbeten att påbörjas på etapp 2. Klicka här om du vill läsa mer om Västeräng.

Brf Solhöjden etapp 2

Den första etappen med 22 radhus är inflyttade. De sista 26 radhusen håller på att byggas och beräknas vara klara februari 2022.

28 lägenheter vid Svaneholmsvägen

Just nu uppförs 28 minivåningar i bostadsrättsform längs Svaneholmsvägen. Etapp 1 om 14 lägenheter är slutsåld och försäljning av etapp 2 pågår. Inflyttning sker maj 2022.

Illustration föreställande 2 gula hus i 2 plan

Nya lägenheter på Kv. Macklean

MT Syd AB bygger 38 nya lägenheter mellan Södergatan och Kyrkogatan. Inflytt planeras till sommaren 2022.

Nya trygghetsbostäder och LSS-bostäder

Skurupshem bygger 28 nya trygghetsbostäder samt 10 LSS-bostäder vid Tegelgatan. Bostäderna planeras vara klara hösten 2022.

27 villatomter på Ängsgatan är snart klara

Flera av villatomterna på Ängsgatan är färdiga och inflyttade. Byggnation av de sista villorna pågår.

Alla tomter är sålda. 

Fotografi över hus längs med en gata

Rydsgård

 

Marklägenheter och villatomter på gång

Vid Vetevägen bygger OBOS 12 marklägenheter om 88 kvadratmeter i bostadsrättsform och villatomter från deras dotterbolag SmålandsVillan och Myresjöhus. 

Fotografi över 7 villor

 

Ny grundskola i Rydsgård

En ny grundskola håller på att uppföras i Rydsgård. Skolan ska ersätta Hallenborgskolan. Höstterminen 2022 ska skolan stå klar. Klicka här för att läsa mer om Rydsgårds nya skola.

Skivarp

 

Ny förskola i Skivarp

Hösten 2022 öppnar en ny förskola i Skivarp vid Jasminvägen. Den kommunala förskolan håller på att uppföras och kommer förvaltas av HL Bygg- och Fastighetsservice AB.

Framtida exploateringsprojekt

Nedan beskrivs alla planerade byggprojekt i kommunen.

 

Skurup

 

Västeräng etapp 1 - Färdig detaljplan

Smörbollen 3 – Flerbostadshus, 62 lägenheter

Stjernplan

Byggstart 2022, färdigt 2023–2024

Byggnad i 5 våningar som placeras invid Västergatan, teglade fasader i modern tappning

Pool tillgänglig för de boende

Vallmon 1 – Flerbostadshus och radhus, totalt 45 bostäder

MT Syd

Byggstart 2022, färdigt 2023–2024

Flerbostadshuset placeras invid Västergatan och söder om, invid villatomterna

Flerbostadshuset i 4 våningar och radhusen i 2 våningar

Prästkragen 1 – Radhus, 21 enheter

Hanssongruppen

Byggstart 2022, färdigt 2023–2024

Radhuslängor som placeras längs med båda sidorna av infartsgatan (Västerängs allé), detta motsvarar den västra sidan

Mörkt teglade fasader i modern tappning, 1–1,5 våningar med sadeltak, gavelspetsarna på kortsidorna

Endast enstaka enheter kvar till försäljning

Ängsullen 1 – Parhus i BRF, 16 enheter

Optimalahem gruppen

Byggstart Q1 2022, färdigt Q1 2023

Mindre parhus i vinkel, en våning, ljust putsade fasader

Ängsullen 2 – Radhus, 12 enheter

Hanssongruppen

Byggstart 2022, färdigt 2023–2024

Radhuslängor som placeras längs med båda sidorna av infartsgatan (Västerängs allé), detta motsvarar den östra sidan

Mörkt teglade fasader i modern tappning, 1–1,5 våningar med sadeltak, gavelspetsarna på kortsidorna

Blåklockan, Maskrosen, Rödklövern – 22 villor, fribyggartomter

Byggstart Q2 2022

Tomterna kommunicerades till tomtkön, nästan alla tomter har tilldelats, kontrakt ej skrivna ännu.

 

Handelsplatsen – färdig detaljplan

Skördetröskan 3 – Möjlig byggstart 2022, ännu ingen aktör

Akka 5 – Möjlig byggstart 2022, ännu ingen aktör

 

Västeräng etapp 2 – färdig detaljplan

Ca 50 villor/radhus

Grundskola för ca 620 barn och idrottshall

Ca 15 000 kvm grönområde som kopplar på grönområdet i etapp 1

Byggstart 2023, projektering pågår

 

Östra industriområdet

Logistikverksamhet - Postpac, ca 25 000kvm BTA

Detaljplanen förväntas få laga kraft Q4 2021

Byggstart Q1 2022

En byggnadskropp, förväntas skapa en trevligare entré till tätorten norrifrån

Två grönområden; ett i sydväst och ett i nordost (befintlig yta), dagvattenmagasin i vardera område tillkommer

 

Travgatans förlängning

Villor och radhus, ca 70 bostäder

Detaljplanen har varit på samråd, förväntas skickas på granskning Q4 2021

Byggstart 2023

En tredje arkeologisk undersökning kommer att ske till våren efter planens antagande pga. många fynd

Grönområde med dagvattenhantering tillkommer samt gc-väg utmed Östergatan

 

Woody/Öhnners

Flerbostadshus och centrumverksamheter, ca 250 bostäder

Skurupshems fastigheter och projekt

Detaljplanen har varit på samråd

 

Delfinen

Flerbostadshus/radhus/centrumverksamheter, totalt ca 140 bostäder

H&S Fastigheter

Byggstart 2023

Detaljplanen skickades ut på samråd Q4 2021

Folktandvården flyttar in i befintlig byggnad

Varierad och stadsmässig bostadsbebyggelse med inslag av mindre verksamheter

Yta för befintlig bebyggelse ges flexibilitet

Byggnaderna fördelas på 5 kvarter, varierande höjder på byggnaderna, ca 3–5 våningar, med högst höjder utmed Svaneholmsvägen och lägst höjder utmed Enskiftesgatan i form av radhus

Detaljplanen möjliggör för underjordisk parkering

 

Östergård 3

Flerbostadshus, ca 50 lägenheter

Trianon

Byggstart 2023

Framtagande av samrådshandlingar pågår, samråd Q4 2021 - Q1 2022

Långsmal byggnadskropp längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad

Lite högre byggnad än de befintliga

 

Björnen 6

Radhus, 20 enheter

Trianon

Byggstart 2023 

Framtagande av samrådshandlingar pågår, samråd Q1 2022

Förtätning av det befintliga radhusområdet med byggnadskroppar i sicksackmönster

Förtätning på befintliga parkeringar

 

Mackleanskolan

Flerbostadshus, antal lägenheter ej bestämt

Skurup Kommunala AB

Byggstart 2024

Framtagande av samrådshandlingar kommer att inledas i början av 2022

 

Rutgerskolan

Bostäder, antal ej bestämt

Mindre bostadsområde på skolgårdens östra sida

Påbörjas när Västeräng är färdigställt

 

Rydsgård

 

Lantmännen etapp 2 - färdig detaljplan

Flerbostadshus och radhus, totalt 60 bostäder

MT Syd

Byggstart Q2 2022, färdigt 2023

 

Örsjö 6:175 - färdig detaljplan

Radhus, 10 enheter

Salana Österlen AB

Detaljplanen förväntas få laga kraft Q4 2021

Byggstart Q2 2022, färdigt 2023

10 marklägenheter som en förtätning av befintligt radhusområde på grönyta invid Skivarpsån

 

Rundelsgatan

Radhus och parhus, totalt ca 50 bostäder

SHH hem i Norden

Byggstart 2023

Jordbruksmark invid Skivarpsån, rekreationsstråk längs med Skivarpsån tillkommer i samband med detaljplanering

 

Hallenborgskolan

Villor, ca 15 bostäder

Byggstart 2023

Framtagande av samrådshandlingar är nyligen påbörjats

 

Skivarp

 

Jasminvägen - färdig detaljplan

Radhus, 10 enheter

Byggstart Q2 2022, färdigt Q3 2023

Detaljplanen är antagen

Optimalahem gruppen

Belägna precis intill Schiffendorf-förskolan som är under uppförande

Två radhuslängor med kortsidorna mot Väg 101

 

Gamla stationsområdet

Villor, ca 15 bostäder, fribyggartomter 

Byggstart 2023

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Som en förtätning av befintliga villakvarter, tidigare ianspråktaget i form av stationsområde

 

Gamla kommunhuset

Flerbostadshus, ca 30 lägenheter

Byggstart 2024

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Detaljplanering av all outnyttjad yta samt det gamla kommunhuset

 

Abbekås

 

Faxevägen

Villor, ca 20 bostäder

Oklart vilken aktör

Byggstart 2023

Detaljplanen har varit på samråd, framtagande av granskningshandlingar pågår, granskning ca Q1 2022

Väl tilltagna villatomter på en bit outnyttjad mark som ligger emellan befintliga bostäder

Stort område kommer att bevaras som naturområde och dagvattenhantering tillkommer

 

Sockenvägen

Parhus, 14 enheter

Optimalahem gruppen

Byggstart Q3 2022

Framtagande av samrådshandlingar pågår, samråd ca Q1 2022

Förtätning på en liten remsa utmed Skivarpsvägen, entrén till Abbekås från Skivarp

Precis norr om den gamla affären

 

Söder om Ankarets förskola

Konceptboende för äldre och villor, totalt 39 bostäder

ViBoGård

Byggstart oklar

Framtagande av samrådshandlingar har nyligen påbörjats

 

Övriga projekt

 

Hörte hamn

Detaljplanering av Hörte hamn pågår, samrådshandlingar arbetas fram

Ska möjliggöra en utveckling av verksamheter och besöksnäring

 

 

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-07-20