Bygglov

Bygglov av normal art har krav på tekniskt samråd, anmälan om kontrollansvarig, kontrollplan, startbesked, tillsynsmöte, slutsamråd och slutbesked. Handläggningen av ett bygglov ska normalt klaras av inom tio veckor men går oftast på kortare tid.

Bygglov av normal art

 • nybyggnad på obebyggd fastighet utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse,

 • tillbyggnad på fastighet utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse om åtgärden avsevärt förändrar boarean för byggnaden

 • nybyggnad på fastighet inom område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse,

 • tillbyggnad på fastighet för verksamhet både i och utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse,

 • ändrad användning till verksamhet eller bostad på fastighet både i och utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse,

 • master, vindkraftverk, upplag

Ansökan om bygglov av normal art ska innehålla

Ansökningsblankett  om bygglov inlämnas i 1 ex tillsammans med:

 • Anmälan kontrollansvarig om det avser nybyggnad av bostadshus, verksamhetslokal, större hus eller större tillbyggnad

 • Situationsplan (1 ex) i skala 1:500 alt 1:100

 • Fasadritning (1 ex) i skala 1:100

 • Planritning (1 ex) i skala 1:100

 • Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller enkel karta

Kartor beställs hos Skurups kommun Kart-och GIS avdelning: Telefon: 0411-53 61 21
Vid ansökan om ändring eller tillbyggnad ska aktuella delar markeras och måttsättas. Mått mellan nybyggnad eller tillbyggd del och tomtgräns ska alltid anges

Bygglov utan krav på tekniskt samråd

Är ärenden utan krav på tekniskt samråd, anmälan om kontrollansvarig, tillsyn, slutsamråd, dock med krav på enkel kontrollplan. Startbesked meddelas  i samband med bygglovsbeslut. 

 

Exempel på bygglov av enkel art är:

 • ny- och tillbyggnad av komplementbyggnader för bostad som uthus, garage, carport, uterum överstigande 15 kvadratmeter när det gäller tillbyggnader och vid komplementbyggnader överstigande 25 kvadratmeter i område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

 • fasadändringar t.ex. byte av fönster och dörrar, byte av vägg- och takmaterial, borttagande och tillkommande fönster och dörrar, nybyggnad av skorsten inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse

 • ny- och tillbyggnad av murar och plank inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse

 • skyltar, ljusanordning med mera inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Ansökan bygglov av enkel art ska innehålla

 • Enkel kontrollplan

 • fasadritning i skala 1:100, 

 • Situationsplan (1 ex) i skala 1:500 alt 1:100

 • Planritning (1 ex) i skala 1:100

 • enkel karta

för fasadändring ska du komplettera med:

 • material- och färgbeskrivning

 • produktblad eller annan utformningsbeskrivning

 

Handläggning

När du skickat in din ansökan om bygglov får du ett meddelande om detta. När kommunen bedömt att handlingarna är kompletta, får du ett meddelande som bekräftar detta. Om handläggarna saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, får du ett brev om att komplettera.

 

Hörande av sakägare

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

 

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

 • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.

 • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.

 • en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

 

Avgift för handläggning

Du som byggherre kommer få betala en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov och det är svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en uppskattning om vad din handläggning kan komma att kosta. Myndighetsnämnden eller delegerad handläggare på myndighetsenheten ska besluta om din lov ansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Din ansökan är komplett när myndighetsenheten har fått in alla handlingar som de behöver för att pröva ditt ärende

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2022-11-16