Bygga nytt, bygga om och bygga till

Vi hanterar bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga ärenden. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten, för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Detta gör vi enligt Plan- och bygglagen.

 

Bygglovsverksamheten 

Vi handlägger de flesta ärenden enligt delegationsordning, men ibland kan ditt ärende komma att tas upp till politikerna i Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som har sammanträde en gång i månaden. 

I Boverket broschyr ”Får jag bygga? finns det bra information om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan”. Kontakta alltid oss om du är osäker på vad som är bygglovspliktigt. Om du gör något olovligt kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Under länkar hittar du bygglovsguiden där kan du som planerar att bygga nytt, om eller till få all information du behöver gällande bygglov, anmälan, förhandsbesked med mera.

Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2022-06-09