Buller, lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun

7§ Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Buller inom fastighet

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd. Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller ihållande störningar, t ex en fläkt. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande.

Det lägre riktvärdet för maximalt buller är 30 dBA och avser ofta återkommande bullerstörningar, t ex en hiss. Det högre riktvärdet är 45 dBA och avser bullerstörningar som förekommer några få gånger under en natt. Folkhälsomyndighetens Allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljöenheten bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning utföras.

Vad är buller?

Med buller menas oönskat ljud. Vad som är oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet.

Buller kan orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation och blodtrycksförändringar. Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter. Buller från vägtrafik och järnvägstrafik regleras av väglagen respektive lagen om byggande av järnväg.

För flygtrafik prövas buller vid flygplatser enligt miljöbalken medan buller från flygplan regleras internationellt. Buller i bostäder regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16