Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Kommunövergripande förebyggande insatser som riktar sig mot brott och som är trygghetsskapande hanteras i huvudsak av BRÅ, (Brottförebyggande Rådet), Trygghetsgruppen och SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidsverksamhet).

 

Kommunövergripande arbete med trygghet

Brottsförebyggande rådet ska verka för ett brottsförebyggande synsätt i all kommunal verksamhet. Det ska fungera som en kunskapsbank, stöd och sammanbindande länk mellan olika delprojekt. Ett gott förebyggande arbete har lett till att brottskurvan i Skurups kommun idag pekar neråt.

Tryggt och säkert Skurup arbetar långsiktigt med frågor som rör trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Det är i huvudsak insatser i den fysiska miljön. I Skurup arbetar vi utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) vilket bland annat handlar om att samla in och analysera information varje vecka för att kunna planera och prioritera åtgärder. Det kan handla om platser eller områden som polisen eller trygghetsvärdarna behöver ha extra närvaro på. Arbetet är en samverkan mellan Skurups kommun och polisen och på veckomötena träffas säkerhetsenheten, trygghetsvärdarna, fältsekreterare och kommunpolis.

SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidsverksamhet) inriktar sig på att använda kommunens alla resurser. Insatserna är i form av stöd till föräldrar och andra vuxna i vår gemensamma strävan att ge våra barn och unga en trygg uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa, samt att motverka våld och droganvändande.

Dessa tre verksamheter arbetar alla i kommunövergripande syfte att skapa ett tryggare samhälle och trygg uppväxt för våra barn. Arbetet sker i nära samarbete med polis och andra viktiga externa aktörer.

 

Trygghetsvandringar

Skurups kommun genomför regelbundet trygghetsvandringar i hela kommunen och det är  Lokala BRÅ som är sammankallande till vandringarna. Genom att trygghetsvandra kan kommunen och polisen få dina synpunkter och åsikter om hur trygg eller otrygg du upplever en plats eller område där du bor eller verkar.

 

I samband med våra trygghetsvandringar har du som boende eller verksam på den aktuella orten eller området möjlighet att påverka genom att lämna dina synpunkter eller diskutera trygghetsfrågor med Lokala BRÅ, kommunala tjänstepersoner och polisen. Det kan handla om att en plats är särskilt utsatt för skadegörelse, osäker trafiksituation, bristande belysning eller liknande.

 

Kommande trygghetsvandringar

Centrala Skurup den 14/12 kl. 18:00

Lokala BRÅ vill bjuda in dig som boende till en trygghetsvandring den 14/12 i centrala Skurup. Vi kommer samlas utanför Kommunhuset (Stora Torggatan 4) kl. 18:00 för att sedan gå mot pågatågstationen, kyrkogatan, Östergård, genom Stadsparken förbi Idrottsplatsen och sen tillbaka till Kommunhuset. Med på vandringen kommer representanter från lokala BRÅ, tjänstepersoner från kommunen, trygghetsvärdarna och kommunpolisen kommer att medverka på vandringen.

Under vandringens gång kommer vi att stanna på utvalda platser och diskutera platsens gestaltning utifrån ett trygghetsperspektiv. Om man inte har möjlighet att delta på vandringen kan du lämna dina synpunkter på området där vandringen kommer genomföras via e-post till sebastian.meglic@skurup.se säkerhetsamordnare i Skurups kommun. Ange gärna rubrik "Trygghetsvandring" i e-posten.

Trygghetsvandring
Sidansvarig: Sebastian Meglic
Sidan uppdaterad 2023-01-13