Kommunala bolag och stiftelser

Skurups kommun är ägare i ett antal aktiebolag inom olika verksamhetsområden. Skurups Kommunhus AB är moderbolag.

Under moderbolaget finns fyra dotterbolag. Dessa dotterbolag är Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Jordbruks AB och Skurups Elverk AB. Skurups kommun är ensamägare till bolagen.

 

Bolagens inriktningar

Skurupshem AB har till huvudsaklig uppgift att tillhandahålla hyreslägenheter inom kommunen.

Skurup Kommunala AB äger och förvaltar fast egendom med verksamhetslokaler för kommunens verksamheter.

Skurups Jordbruks AB bedriver jordbruk/naturbruk vid Nils Holgersson gymnasiet.

Skurups Elverk AB ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Skurups tätort samt för bredband genom affärsområdet Skurups Bredband.

Skurups Energihandel AB, som är ett dotterbolag till Skurups Elverk AB, erbjuder el till boende och företag i kommunen.

Skurups kommun är dessutom delägare i SYSAV AB för renhållning och sophantering samt Sydvatten AB för vattenleveranser.

 

Bolagsstämmor 16 juni

Allmänheten bjuds in att delta på årsstämmor för Skurups Elverk AB den 16 juni 2022, klockan 14, och Skurupshem AB den 16 juni 2022, kl 14.40, i kommunhuset. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsstämmorna.

 

Deltagande anmäls i förväg till kansli@skurup.se senast den 12 juni.


Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-06-02