Tvätta bilen utan att skada naturen

Är det dags att tvätta bilen? Var vi väljer att tvätta bilen påverkar både vår miljö och hälsa. Därför får vi inte tvätta bilen var som helst.

 

Varför är det viktigt var bilen tvättas?

Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättats bort och kemikalier från de olika medel som använts. Föroreningarna är bland annat asfaltsrester, mikroplaster, oljor och tungmetaller (kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar). Innehållet i tvättvattnet är giftigt för djur- och växter i vattendrag och sjöar samt skadliga för oss människor.

Vilka regler gäller?

Miljöbalkens regler gäller alla, även privatpersoner. I miljöbalken finns hänsynsreglerna som säger att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada hälsa och miljö. Det finns alltså inget uttryckligt förbud mot att tvätta bilen hemma men reglerna innebär i praktiken att vi i första hand ska välja miljövänliga alternativ.

Det finns även regler som säger att vi inte får släppa ut orenat avloppsvatten. Avloppsvatten är ”spillvatten eller annan flytande orenlighet”. När du tvättar bilen får du ett avloppsvatten och då gäller följande: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Var tar tvättvattnet vägen?

Om bilen tvättas på gatan eller garageuppfarten kommer vattnet, som klassas som ett avloppsvatten, att rinna ut i dagvattenbrunnarna. Därifrån rinner vattnet direkt ut i öppet vatten i naturen. Vatten som hamnar i dagvattenbrunnar renas inte till skillnad från vatten som hamnar i avloppsbrunnar. Tvättas bilen på grusad eller beväxt yta tränger tvättvattnet ner i marken som förorenas. Föroreningarna kommer även på sikt att spridas till närliggande yt- och grundvatten.

Tvättar du istället bilen i en biltvättsanläggning, automatisk eller gör-det-själv, så tas tvättvattnet om hand och genomgår rening innan det antingen används igen eller skickas vidare till reningsverket.

Bilvårdsprodukter

När du tar hand om din bil ska du välja miljöanpassade bilvårdsprodukter. Idag finns det miljömärkta alternativ för de flesta stegen i din bilvård. Naturvårdsverket har listat miljömärkta bilvårdsprodukter i ”Kemikaliesvepet”.

Tänk även på att endast använda kemikalierna där de behövs och när de behövs. Ofta behöver avfettningsmedel endast användas under vintern och dessutom endast fläckvis på smuts som är svår att ta bort, exempelvis asfaltsfläckar.

Sammanfattningsvis:

Minst skada för vår hälsa och miljö blir det när bilen tvättas i en biltvätt med miljömärkta produkter.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-04-03