Beslutsprocess

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år har du tillfälle att påverka utvecklingen i kommunen. Men det finns också andra kanaler och forum där du kan föra fram dina åsikter om hur kommunen gör prioriteringar och hur skattepengarna används.

 

Motioner och e-förslag

Ett förslag som det ska fattas beslut om kan lämnas in av en politiker i Skurups kommun eller av en medborgare folkbokförd i kommunen.

  • När en politiker lämnar ett förslag kallas det motion.
  • Då en kommuninvånare lämnar ett förslag kallas det e-förslag.

Förslaget lämnas till kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige – som läser igenom förslaget och bedömer om det är något som de kan besluta om. Om något är oklart hör de av sig med kompletterande frågor.

Förslaget förbereds för beslut

Förslaget lämnas sedan vidare till så kallad beredning. Det betyder att förslaget ska förberedas för beslut. Det finns tre beredningar inom kommunfullmäktige och motioner/e-förslag fördelas till beredningarna beroende på vad förslaget handlar om:

• Kommunutvecklingsberedningen
• Medborgarberedningen
• Samhällsbyggnadsberedningen

Får man besöka beredningarnas möten?

Beredningarnas sammanträden är oftast öppna för allmänheten.
Kallelser och dagordning (vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om) finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på kommunens webbplats.

Via kommunstyrelsen åter till fullmäktige

Efter ytterligare beredning går ärendet vidare till kommunstyrelsen, som gör de rent formella bedömningarna (så att förslaget inte strider mot gällande lagar och om det är ekonomiskt möjligt), men de får inte göra någon politisk värdering av förslagen. Efter att kommunstyrelsen yttrat sig är förslaget moget för beslut i kommunfullmäktige. Det kan då ha gått närmare ett halvår sedan förslaget lämnades in. Givetvis kan ett ärende ta kortare eller längre tid beroende på vad det handlar om.

Får man besöka kommunfullmäktiges möten?

Du är alltid välkommen som åhörare vid fullmäktiges sammanträden.
Ordföranden kan dessutom ge dig rätt att yttra dig vid det sammanträde där ditt förslag slutbehandlas. Kallelse och dagordning till fullmäktige finns tillgängliga på:


Olika slags förslag

En del av dem ska behandlas och beslutas av politikerna och det är här du kan påverka genom att lämna in ditt e-förslag. Andra förslag kan vara sådana att någon anställd i kommunen får besluta om dem. Det finns också förslag där kommunen genom lagstiftning inte får lov att fatta beslut. Lämna in dina förslag så hjälper kommunen dig så att det blir rätt.

Andra sätt för kommuninvånare att påverka utveckling och beslut i kommunen

Du kan också vara med och påverka genom att delta i brukarstyrelser och referensgrupper. Brukarstyrelser innebär att användarna av en kommunal service är med och styr verksamheten. För närvarande finns i Skurup brukarstyrelser inom skola och förskola, men planer finns på att starta även inom andra kommunala verksamheter. Inom skolan består styrelsen av föräldrar, personal, rektor och elever. Referensgrupper bildas av olika intressegrupper och experter i olika frågor. Syftet är dels att referensgrupperna ska tillföra beredningarna kompetens, dels att förankra besluten.

Du som är ung i kommunen kan genom Skolråden vara med i Barn- och ungdomsfullmäktige förkortas BUF. Pensionärsrådet är en grupp för överläggning, samråd och information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Tillgänglighetsrådet arbetar med handikappfrågor som t.ex. funktionshindrades rättigheter i samhället och vilka åtgärder som underlättar vardagen för personer med funktionsnedsättning. För varje tätort i Skurups kommun finns ett byalag som bevakar de lokala frågorna och intressena. Byalagsrådet har en representant från varje byalag och fungerar som en länk mellan byalagen och kommunen.

Politik och påverkan

Den svenska demokratin är en representativ demokrati. Det innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar, d.v.s. riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt ("Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt.). Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som berör ditt vardagsliv. Det kan gälla hur ditt barns skola, ditt bostadsområde ska utvecklas, eller hur parker och gator ska utformas.

Eftersom vi lever i en demokrati har alla samma rätt att försöka påverka utvecklingen i olika frågor och ta del av det som händer i samhället. Därför är i stort sett samtliga kommunala handlingar offentliga, vilket betyder att det får läsas av vem som helst.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-03-13