Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Vi kan inte alltid vara glada och behöver tillåta oss själva att känna det vi känner. Ibland fungerar inte livet som vi vill. I perioder kan vi uppleva att vi saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt vi önskar.

Tips på var du kan vända dig

Om du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.  Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 men även andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Alkohol och droger

Mobbning och kränkande behandling

Brister i föräldraskap

Problem i skolan

Dyslexi

Riskbruk och missbruk

Dödsfall

Sexuella övergrepp

Ekonomiska problem

Skilsmässa

Funktionsnedsättning

Skolfrånvaro

Ilska och utbrott

Stress

Kriminalitet

Våga berätta

Kris i livet

Våld och övergrepp
Alkohol och droger

Ungdom som tänker vid flaska

Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger, fast vi kanske inte brukar tänka så.

Man kan behöva stöd för att säga nej till alkohol och droger. Vid behov av mer genomgripande insatser krävs en utredning vilken genomförs av Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt vid frågor om alkohol och droger:
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67
Mottagningen Individ- och Familjeomsorgen, Tel: 0411-53 61 91


Upp
Brister i föräldraskap

Förälder som brukar våld

Barn har rätt till omvårdnad och skydd. Barn har rätt till en utveckling i samspel med människor som har en förmåga att förstå barnet och barnets behov. Barn har rätt att bli bemötta med kärlek och respekt.

Riktigt små barn kan inte klara sig alls utan omsorg från vuxna. Det lilla spädbarnet är helt beroende av att bli väl omhändertaget av sina föräldrar. Men även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda. Föräldrar måste trösta sina barn när de är ledsna, lugna dem när de är rädda och hjälpa dem att uttrycka sin ilska utan att skada någon annan.

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Resurscentrum erbjuder rådgivning och samtalskontakt för barn, ungdomar och familjer. Du kan vända dig hit för att få råd och stöd.
Tel: 0411-53 63 67

När en person ansöker om stöd, vård eller behandling av socialtjänsten ska en utredning inledas utan dröjsmål. Individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Läs mer på 1177.se

Mer om barnperspektivet finns på BRIS.se

Kontakt vid frågor om stöd i föräldraskap:
Tel: 0411-53 61 91


Upp
Dyslexi

Om en elev upplever svårigheter i sin läs- och skrivutveckling, ska i första hand  mentorn/klassföreståndaren kontaktas. Det övergripande ansvaret har rektorn.

Den centrala elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola/skola. I den centrala elevhälsan arbetar bl a psykolog och specialpedagoger.
Läs mer på 1177.se

Kontaktperson vid frågor om dyslexi är:
specialpedagog 
Tel: 0738-56 07 53


Upp
Dödsfall

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt. Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar komma. Så småningom blir smärtan i minnena svagare.

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid frågor om dödsfall:
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67
Mottagningen Individ- och Familjeomsorgen, Tel: 0411-53 61 91


Upp
Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard. Det finns möjlighet till råd och stöd kring ekonomin genom budget- och skuldrådgivning eller försörjningsstöd.

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid ekonomiska problem:
Tel: 0411-53 60 00, växel


Upp
Funktionsnedsättning

Du kan få hjälp genom LSS (Lagen om Stöd och Service) om du är utvecklingsstörd eller har autism, om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som är så stora att de förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service.

LSS ger rätt till olika insatser. Kommunen ansvarar bl a för personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer på 1177.se

Vid kontakt vid frågor om funktionsnedsättning
Tel: 0411-53 62 09


Upp
Ilska och utbrott

Bråk med föräldrar

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många olika saker.

Om man ofta blir arg och får utbrott kan det skapa problem i familjen, i skolan eller bland kompisar. Man kan få hjälp, till exempel av en psykolog eller kurator, genom att prata med skolsköterskan eller kontakta en ungdomsmottagning.

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid frågor om ilska och utbrott
Tel: 046-53 63 67 Resurscentrum


Upp
Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. Du som har begått brott eller begår brott kan behöva hjälp för att ta dig ur det.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff. Om du begått ett brott och döms till ungdomsvård och ungdomstjänst är det vi på socialtjänsten som verkställer påföljderna.

Det finns olika sätt för dig och din familj att få hjälp i det fall du blivit drabbad av brott eller själv begått brott. Kommunen erbjuder Medling vid ungdomsbrott vilket innebär ett frivilligt möte mellan den ungdom som begått brottet och den som drabbats. Mötet sker tillsammans med en särskilt utbildad medlare som är opartisk. Se sida Medling och ungdomstjänst vid brott

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid frågor om kriminalitet
Tel: 0411-53 63 67


Upp
Kris i livet

Kris i familjen

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som man tycker är svårt att hantera och som gör att man tappar fotfästet ett tag. Man kan uppleva en kris i samband med att man kliver in i vuxenvärlden, om någon närstående dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Upplever du en kris och behöver någon att prata med kan du kontakta din skolas elevhälsa eller Resurscentrum. Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd. Du kan få mer information om vad en kris är på vårdguidens och ungdomsmottagningens hemsida.

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid frågor om kris i livet:
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67


Upp
Mobbning och kränkande behandling

Nätmobbing

Enligt skollag och diskrimineringslag ska den som bedriver skola, förskola eller fritidshem se till att verksamheten följer gällande lagar och arbeta mot kränkningar.

Om en elev känner sig utsatt eller kränkt, ska skolan direkt agera för att utreda vad som hänt och även se till att kränkningen/mobbningen upphör.

Alléskolan, Skurup
Tel: 0411-53 62 95
Hallenborgskolan, Rydsgård
Tel: 0411-53 81 63
Mackleanskolan, Skurup
Tel: 0411-53 63 11
Mariaskolan, Skurup
Tel: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp
Tel: 0411-53 82 05
Rutgerskolan, Skurup
Tel: 0411-53 63 12
Slimmingeby skola, Slimminge
Tel: 0411-53 62 23
Östergårdsskolan, Skurup
Tel: 0411-53 61 78


Upp
Problem i skolan

Om en elev upplever svårigheter i skolan, inlärningsmässiga eller andra, ska i första hand mentorn/klassföreståndaren kontaktas. Det övergripande ansvaret har rektorn. I den lokala elevhälsan, dit det går bra att vända sig, ingår bl a skolsköterska , specialpedagog och kurator.

I Skurup finns även en central elevhälsa, där skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger, skolsocionomer och resurschef ingår.

Ansvarig för centrala elevhälsan är:
Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef
Tel: 0411-53 60 55
Eva Endresén, resurschef
Tel: 0411-53 61 98


Upp
Riskbruk och missbruk

Narkotika

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Om du känner oro kring ditt förhållande till alkohol, droger och tobak och känner att du behöver prata med någon går det bra att kontakta Resurscentrum. Resurscentrum erbjuder råd och stöd till ungdomar och föräldrar.

Kontakt vid frågor om riskbruk och missbruk
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67


Upp
Sexuella övergrepp

Kräkningar

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att göra sexuella handlingar på ett annat barn mot dess vilja.

Kuratorer finns som en resurs ute på skolorna.

Sexuella övergrepp är brott, polisen behöver din hjälp för att nå framgång i arbetet med att uppdaga och utreda brott.

Individ- och familjeomsorgen inom Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Läs mer på 1177.se

Kontakt vid frågor om sexuella övergrepp:
Tel: 0411-53 61 91 Mottagningen
Tel: 0411-53 63 67 Resurscentrum


Upp
Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är barnets eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Läs mer på 1177.se

Resurscentrum erbjuder rådgivning och samtalskontakt för barn, ungdomar och familjer. Du kan vända dig hit för att få råd och stöd.
Tel: 0411-536367

Kommunen erbjuder familjerådgivning och samarbetssamtal.
Kostnad 100,-/gång
Tel: 0411-176 60


Upp
Skolfrånvaro

Tjej som sitter med mobil

Frånvaro från skolan är en signal om att inte allt står rätt till och ska alltid tas på allvar. I Skurup noteras all lektionsfrånvaro digitalt. Vid ogiltig frånvaro kontaktas vårdnadshavare. Vårdnadshavare anmäler frånvaro varje sjukdag.

Frånvaroanmälan via talsvar eller webb/Dexter
Du ringer 0411-53 63 39
Frånvaroanmälan via webb/Dexter
Det du behöver ha tillhands är barnets personnummer och de tider som frånvaroanmälan gäller. En bekräftelse skickas till vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna.


Upp
Stress

Stressad ungdom i samtal

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan det bli ett problem.

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan eller på jobbet, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Känner du dig stressad och behöver hjälp med att förändra din situation kan du kontakta din skolas elevhälsa eller Resurscentrum.

Läs mer på 1177.se

Elevhälsa, Tel: 0411-53 60 00
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67


Upp
Våga berätta

Kille som tränar

Ett barn som har det svårt ska inte behöva vara ensam, utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg. I det nya temat Våga berätta finns information till barn som av olika anledningar mår dåligt. Det kan handla om att vara mobbad, ledsen eller orolig för något. Men det kan också vara barn som har en förälder eller nära anhörig som är sjuk eller har alkoholproblem.

Läs mer på Våga berätta

Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67


Upp
Våld och övergrepp

Våld i familjen

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Kontakt vid frågor om våld och övergrepp:  
Resurscentrum, Tel: 0411-53 63 67
Mottagningen Individ- och familjeomsorg, Tel: 0411-53 61 91

För dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld erbjuder Kriscentrum i Sydöstra Skåne individuellt anpassad hjälp i form av samtalsstöd, rådgivning och krisbearbetning, enskilt eller i grupp. Kriscentrum drivs gemensamt av kommunerna Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Tel: 0417-183 90 eller 0417-183 91
E-post: kristcentrum@tomelilla.se

Våld och övergrepp är brott. Polisen behöver din hjälp för att nå framgång i arbetet med att uppdaga och utreda brott.

Läs mer på 1177.se


Upp

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2018-04-13

Kontakt

Kontaktpersoner:

BUP
Tel: 020-51 20 20
mån-fre: 8-.16.30

BUP akutmottagning
utanför telefontid ovan
Tel: 040-33 17 11

Prata lite

När du behöver prata med någon

Telefonnummer Bris, Kvinnofridslinje, Brottsofferjouren m fl

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?