Det här gäller

  • Lagändringen gäller bara en- och tvåbostadshus och fritidshus.
  • Du måste göra en anmälan till Myndighetsenheten-bygg och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
  • Extrabyggnaden, komplementbyggnaden får vara högst 25 kvadratmeter till ytan och nockhöjden högst 4 meter.
  • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter.
  • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.
  • Du få bygga högst två takkupor utan att söka bygglov.
  • Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • En delning av ett hus i två lägenheter gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus.
  • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen.

Då behöver du bygglov
Bygglov krävs om det för området finns en bevarandeplan eller stadsplan med q- eller K-märkta byggnader. Det gäller även riksintressen enligt länsstyrelsen såsom inom område med strandskydd landskapsbildskydd med mera. Kontakta oss gärna på Myndighetsenheten bygg för att få veta vad som gäller för din fastighet. Kartor för områden inom Skurups kommun hittar du under länkar.