Skurups kommunarkiv

Nyfiken på Sernerts klippböcker? Se länk under Historia.
Vill du veta vilka ämnen man läste i skolan för hundra år sedan? Vill du veta vad din mormor hade i betyg? Skall du köpa en fastighet i kommunen och vill titta på bygghandlingar och ritningar?

Samlingarna - Vad finns i arkivet?

 

Skurups kommunarkiv vårdar främst kommunala handlingar men det innehåller även ett 50-tal enskilda arkiv. De enskilda handlingarna tar för tillfället upp 40 hyllmeter och består av allt ifrån Hans Sernerts fotoarkiv, Skurups PRO:s arkiv, Apoteket Svanen i Skurup, Skivarp och Skurups Lottakår till Svenska Röda korsets Rydsgårdskrets arkiv.

 

De kommunala handlingarna utgörs bland annat av protokoll, räkenskaper, bygglovshandlingar, ritningar, miljö akter och kommunens diarium. Tidsmässigt omfattar handlingarna en period från 1863, då de flesta kommunerna bildades, fram till idag. I det kommunala arkivet ingår även Skurups skolors handlingar bestående av blad annat betyg, elevkort, nationella prov och klasslistor. Det finns även ett fint skolarkivmaterial som sträcker sig från mitten av 1800-talet till modern tid. Här hittas bland annat betygskataloger, kassaböcker och i enstaka fall fotografier.

 

Arkivets äldre kommunala del omfattar samtliga småkommuner från tiden före kommunsammanslagningarna fram till bildandet av nuvarande Skurups kommun. Ursprungligen bestod kommunen av 12 socknar; Hassle-Bösarp, Katslösa, Skivarp, Skurup, Slimminge, Solberga, Svenstorp, Villie, Västra Nöbbelöv, Örsjö och Östra Vemmenhög. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Den nuvarande storkommunen har bildats genom ett antal sammanslagningar mellan dessa mindre kommuner. Den senaste sammanslagningen skedde 1971 då landskommunerna Skurups köping, Rydsgård och Vemmenhög gick ihop och blev Skurups kommun.

 

Från tiden före sammanslagningen fram till 1970-talet hittar vi bland annat handlingar från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och protokoll från kommunalstämman, fullmäktige och nämnder för samtliga ovanstående kommuner.

Det moderna materialet består av handlingar från 1971 och framåt. Där finns handlingar från samtliga verksamheter i kommunen representerade.

 

Kommunarkivet – vad är dess uppgift?

Kommunarkivets uppgift är att löpande förteckna och vårda kommunala handlingar för att kunna tillgodose allmänhetens och förvaltningarnas behov av snabb och säker information. I Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1§ står det att ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” Lag (1976:954).

 

Enligt offentlighetsprincipen finns också krav på att allmänna handlingar ska hållas tillgängliga, vilket arkivet ser till genom sortering och registrering av inlämnat material.

 

Arkivets uppdrag är kommunövergripande och omfattar såväl att ge råd och stöd i dokumenthantering till förvaltningarna och deras verksamheter som att vårda och ordna de handlingar som förvaras i centralarkivet. En god arkivvård hos myndigheter garanterar rättssäkerhet för den enskilde medborgaren och ger framtida forskning en möjlighet att förstå vår tid och vårt samhälle.

 

Arkivet

Skurups kommunarkiv finns i källaren under Restaurang Rutger och upptar en yta på ungefär 200 kvadratmeter. Lokalen är godkänd enligt Riksarkivets föreskrifter.

 

I arkivet finns runt 800 hyllmeter handlingar och du kan bland annat få ut betyg från grundskola, gymnasiet (inom kort) och Komvux, bygglovshandlingar och ritningar på fastigheter samt miljöakter. Du kan se vad Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 28 oktober 1985 eller efterforska någon äldre släkting. Exempel på handlingar som kan vara av intresse för släktforskare är de betygskataloger och närvaroböcker som finns från mitten av 1800-talet och framåt för skolorna. Kanske är det så att någon släkting suttit i kommunala nämnder och deltagit i beslut. Kanske har de ansökt om någonting hos kommunen eller fått hjälp på något sätt.

 

Förfrågningar som inkommer till kommunarkivet skall enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap. § 12 hanteras genast eller så snart det är möjligt.

 

Det är inte tillåtet att låna hem material men det går att boka en tid och titta i de offentliga handlingarna och att få kopior, i papper eller inskannade, skickade via e-post. Kommunen har dock ingen skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt. Vid papperskopiering tas en avgift ut enligt Avgifter Skurups kommun som går att hitta på hemsidan.

 

Välkommen till arkivet!

Kommunarkivets ambition är att i så stor utsträckning som möjligt komplettera nuvarande arkivbestånd med handlingar som kan belysa traktens historia och utveckling. På så vis vill vi kunna ge god service till forskare och alla andra som är intresserade av Skurups historia.

 

Finns det kommunala handlingar som har kommit på villovägar är det naturligtvis angeläget att dessa kommer till rätta. Ta därför gärna kontakt med arkivet om du har några tips! Privatpersoner, företag och föreningar med anknytning till Skurupsbygden är välkomna att överlämna sina arkiv till kommunen som gåva eller deposition. Det kan vara både skrivna dokument och fotografier men även annat som kan vara av lokalhistoriskt intresse.

 

Att deponera materialet innebär att det fortfarande är personen/föreningen/företaget osv som lämnat över handlingarna som äger informationen och man kan när som helst ta tillbaka handlingarna eller låna hem dem. Överlämnar man däremot handlingarna så tar Skurups kommun över ägarskapet och det går inte att kräva tillbaka handlingarna utan ett beslut från fullmäktige.

 

Arkivet är tillgängligt för kommuninvånarna måndag – fredag men tidsbokning krävs. Detta för att vara säker på att arkivarien är tillgänglig samt att denna skall hinna förbereda besöket genom att ta fram materialet.

Sidan uppdaterad 2023-01-09